Tshawb fawb Greshun De Bouse ntawm ATL Lub Tsev Tsis Muaj Tsev Nyob: Tus Tswv Hauv Nroog Lub Nroog Cov Khoom Siv Tau Nws Txoj Cai

Los ntawm tam sim no peb txhua tus paub thiab hlub Greshun De Bouse rau txhua yam nws yog thiab ua. Qhov no suav nrog nws lub siab dawb siab zoo thiab lub siab zoo rau cov neeg xiam oob qhab, neeg txom nyem lossis ib tus neeg twg xav tau-uas yog cov pej xeem tsis muaj tsev nyob. Raws li kev pab rau kev tshawb fawb txuas ntxiv txog kev tsis muaj tsev nyob hauv Atlanta thiab lwm lub nroog, Greshun De Bouse hais tias: