सम्पर्क

मेल पठाउँदै:

.

सांप्रदायिक समाचार इंक
11197 SW बेलनाप कोर्ट
विल्सनभिल, ओरेगन एक्सएनयूएमएक्स

फोन: 971-732-5119

 

.

मद्दतको लागि कृपया हाम्रो मद्दत डेस्क ईमेल गर्नुहोस् वा तल प्रश्नावली पूरा गर्नुहोस्।

,

 

Help@CommunalNews.com

.

Or,

 

  •