Lutowy wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro przewyższa oczekiwania

  • Sektor produkcyjny w strefie euro wciąż się rozwija, a tym samym jest dobrze przygotowany do osiągnięcia swoich celów ożywienia gospodarczego.
  • Analitycy branżowi uważają, że indeks PMI dla przemysłu strefy euro wzrośnie gwałtownie w nadchodzących kwartałach, przekraczając średni poziom ponad trzech procent.
  • Podczas gdy Niemcy nadal przodują pod względem jednostkowych kosztów pracy, ich sąsiednie kraje, takie jak Polska i Grecja, zajmują drugie i trzecie miejsce w rankingu.

IHS Markit ogłosił, że początkowa wartość wskaźnika menedżerów zakupów (PMI) dla przemysłu wytwórczego w Strefa euro w lutym wyniosła 57.7, a oczekiwana wartość to 54.3. W omawianym okresie początkowa wartość wskaźnika PMI dla przemysłu usługowego wyniosła 44.7, a oczekiwana 45.9.

Komisja Europejska proponuje akty prawne, wdraża decyzje, przestrzega traktatów i zarządza bieżącą działalnością UE. Przewodniczący Komisji stoi na czele gabinetu komisarzy odpowiedzialnych przed Parlamentem Europejskim.

Początkowa wartość kompleksowego PMI wyniosła 48.1, a oczekiwana 48.

We Francji początkowa wartość produkcji PMI wzrósł do najwyższego od trzech miesięcy poziomu 3 w lutym, który był wyższy niż w styczniu 55 i oczekiwano 51.6.

Początkowa wartość PMI dla branży usługowej to 43.6, a oczekiwana wartość to 47. Początkowy kompleksowy PMI wyniósł 45.2, czyli był niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 47.5.

W Niemczech początkowa wartość wskaźnika PMI dla przemysłu wzrosła w lutym do 60.6 z 57.1 w styczniu, czyli powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 56.5.

Początkowa wartość wskaźnika PMI dla branży usługowej wyniosła 45.9, a oczekiwana 46.5. Początkowy złożony PMI wzrósł z 50.8 w styczniu do najwyższego od dwóch miesięcy poziomu 51.3.

Sektor produkcyjny w strefie euro wciąż się rozwija, a tym samym jest dobrze przygotowany do osiągnięcia swoich celów ożywienia gospodarczego. Znaki są dość zachęcające. Euro nadal umacniało się w stosunku do dolara, a Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył stopy procentowe.

Te ruchy, w połączeniu z akomodacyjną polityką monetarną, która wspiera walutę, doprowadziły do ​​poprawy nastrojów inwestycyjnych i konsumentów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wielu analityków ekonomicznych przewiduje, że indeks PMI dla przemysłu strefy euro wzrośnie gwałtownie w nadchodzących kwartałach, przekraczając średni poziom ponad trzech procent.

Analitycy branżowi uważają, że wzrost ten będzie napędzany przede wszystkim silnym popytem krajowym, napędzanym przez gwałtowne spowolnienie w gospodarce strefy euro. Uważają, że dalsze cięcia ze strony EBC i dalsze działania rządów europejskich są potrzebne, aby wesprzeć działalność przemysłową w strefie euro, a tym samym poprawić nastroje konsumentów.

Ponadto oczekuje się, że koszt pracy i inne czynniki, takie jak finansowanie bankowe i cła importowe, będą miały daleko idący wpływ na produkcję. Produkcja jest postrzegana jako filar ożywienia gospodarczego w strefie euro.

Uważa się, że spowolnienie jest krótkotrwałe i zostanie przezwyciężone w nadchodzących kwartałach przy pomocy bardziej agresywnej polityki władz krajowych, w szczególności WE i jej Europejski Bank Centralny (EBC).

Sektor wytwórczy strefy euro charakteryzuje się wysokimi kosztami stałymi i ogólnymi wskaźnikami produktywności, które są znacznie niższe od średniej światowej. Doprowadziło to do rozbieżności w poziomach konkurencyjności między różnymi krajami.

Podczas gdy Niemcy nadal przodują pod względem jednostkowych kosztów pracy, ich sąsiednie kraje, takie jak Polska i Grecja, zajmują drugie i trzecie miejsce w rankingu. Ponadto ostatnie wskaźniki gospodarcze sugerują, że wzrost w krajach peryferyjnych będzie nadal nieznacznie, ale może przyspieszyć z obecnych poziomów. Uważa się również, że stopa inflacji w strefie euro pozostanie niska, prawdopodobnie obniżając się pod koniec 2021 r.

Wzrost w Strefa euro PMI dla przemysłu przypisuje się przyspieszeniu wzrostu eksportu w porównaniu z poprzednimi latami, a także przyspieszeniu wzrostu przemysłu w krajach peryferyjnych. Wraz ze stopniem liberalizacji handlu bariery wejścia dla małych i średnich przedsiębiorstw znacznie się zmniejszyły, co zapewnia przewagę konkurencyjną eksporterom.

Euro (symbol: €; kod: EUR) jest oficjalną walutą 19 z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Ta grupa państw znana jest jako strefa euro lub strefa euro i liczy około 343 mln obywateli w 2019 r.

Swoją rolę odegrały również inne czynniki, takie jak wyższe dochody o stałym dochodzie, bardziej elastyczny rynek pracy, bardziej atrakcyjne rynki inwestycyjne i lepsza infrastruktura. Połączenie tych wszystkich czynników i spadku kursów walut ułatwiło eksporterom skuteczne konkurowanie.

W Azji ostatnio również wzrosła globalna aktywność produkcyjna. Chociaż kwestie takie jak indeks PMI dla przemysłu strefy euro są przedmiotem troski rządów UE, istnieją również inne czynniki.

Na przykład spowolnienie gospodarki Chin doprowadziło do wzrostu inflacji na całym świecie, co ma negatywny wpływ na popyt konsumpcyjny. Tymczasem kluczową kwestią na amerykańskim rynku mieszkaniowym jest postępujące pogarszanie się sytuacji na rynku pracy dla pracowników budowlanych.

Tymczasem rosnące ceny paliw i brak dostępności transportu oznaczają, że niektórzy konsumenci ograniczają wydatki uznaniowe. W rezultacie ogólna aktywność gospodarcza w Europie była rzeczywiście dość solidna, pomimo niedawnego kryzysu bankowego.

Doris Mkwaya

Jestem dziennikarzem z ponad X-letnim doświadczeniem jako reporter, autor, redaktor i wykładowca dziennikarstwa. „Pracowałem jako reporter, redaktor i wykładowca dziennikarstwa i jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do wnoszenia tego, czego się nauczyłem ta strona.  

Dodaj komentarz