ټولنیز خبرونه په 100 ژبو کې خپاره شوي

ټولنیز خبرونه لاندې 104 نړۍ ژبو ته ستاسو خبرونه ، د بازار څیړنه او بلاګونه ترجمه کوي او خپروي. یوازې له ښیې څخه په ښکته کې له 100 څخه ډیر بیرغونه وخورئ.