தொடர்பு

அஞ்சல் அனுப்புதல்:

.

கம்யூனல் நியூஸ் இன்க்.
11197 SW பெல்னாப் கோர்ட்
வில்சன்வில்லி, ஓரிகான் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்

தொலைபேசி: 971-732-5119

 

.

உதவிக்கு எங்கள் உதவி மேசைக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள் அல்லது கீழே உள்ள கேள்வித்தாளை முடிக்கவும்:

,

 

Help@CommunalNews.com

.

Or,

 

  •