Sinimulan ng Treasury at IRS ang Paghahatid ng Ikalawang Round ng Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan sa Milyun-milyong mga Amerikano

  • Magsisimulang maghatid ang IRS at ang Kagawaran ng Treasury ng ikalawang pag-ikot ng Mga Pagbabayad ng Epekto sa Pangkabuhayan sa Disyembre 29, 2020.
  • Binibigyang diin ng IRS na walang kinakailangang aksyon ng mga karapat-dapat na indibidwal upang matanggap ang pangalawang pagbabayad na ito.
  • Tulad ng unang pag-ikot ng mga pagbabayad sa ilalim ng Batas ng CARES, karamihan sa mga tatanggap ay tatanggap ng mga pagbabayad na ito sa pamamagitan ng direktang deposito. Para sa Social Security at iba pang mga beneficiary na nakatanggap ng unang pag-ikot ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng Direct Express, tatanggapin nila ang pangalawang pagbabayad na ito sa parehong paraan.

Ngayon, ang Panloob na Serbisyo sa Kita at ang Kagawaran ng Treasury ay magsisimulang maghatid ng ikalawang pag-ikot ng Mga Pagbabayad ng Epekto sa Pangkabuhayan bilang bahagi ng Batas ng Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations na Batas ng 2021 sa milyun-milyong mga Amerikano na nakatanggap ng unang pag-ikot ng mga pagbabayad mas maaga sa taong ito.

Ang paunang mga pagbabayad na direktang deposito ay maaaring magsimulang dumating nang maaga ngayong gabi para sa ilan at magpapatuloy sa susunod na linggo. Ang mga tseke sa papel ay magsisimulang ipadala bukas, Miyerkules, Disyembre 30.

Binibigyang diin ng IRS na walang kinakailangang aksyon ng mga karapat-dapat na indibidwal upang matanggap ang pangalawang pagbabayad na ito. Maaaring makita ng ilang mga Amerikano ang direktang mga pagbabayad ng deposito bilang nakabinbin o pansamantalang pagbabayad sa kanilang mga account bago ang opisyal na petsa ng pagbabayad ng Enero 4, 2021. Pinapaalalahanan ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na ang mga pagbabayad ay awtomatiko, at hindi nila dapat makipag-ugnay sa kanilang mga institusyong pampinansyal o sa IRS may mga katanungan sa tiyempo ng pagbabayad.

Tulad ng unang pag-ikot ng mga pagbabayad sa ilalim ng Batas ng CARES, karamihan sa mga tatanggap ay tatanggap ng mga pagbabayad na ito sa pamamagitan ng direktang deposito. Para sa Social Security at iba pang mga beneficiary na nakatanggap ng unang pag-ikot ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng Direct Express, tatanggapin nila ang pangalawang pagbabayad na ito sa parehong paraan.

Sinumang nakatanggap ng unang pag-ikot ng mga pagbabayad mas maaga sa taong ito ngunit hindi nakatanggap ng isang pagbabayad sa pamamagitan ng direktang deposito ay sa pangkalahatan ay makakatanggap ng isang tseke o, sa ilang mga pagkakataon, isang debit card. Para sa mga nasa kategoryang ito, magtatapos ang mga pagbabayad sa Enero. Kung ang karagdagang batas ay naisabatas upang magbigay para sa isang karagdagang halaga, ang Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan na naisyu ay maikakabit nang mabilis hangga't maaari.

Ang mga kwalipikadong indibidwal na hindi nakatanggap ng isang Pagbabayad sa Epekto sa Ekonomiya sa taong ito - alinman sa una o pangalawang pagbabayad - ay maaaring i-claim ito kapag na-file nila ang kanilang mga buwis sa 2020 noong 2021. Hinihimok ng IRS ang mga nagbabayad ng buwis na hindi nakatanggap ng isang pagbabayad sa taong ito na suriin ang mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat kapag nag-file sila ng kanilang mga buwis sa 2020; maraming mga tao, kabilang ang mga kamakailang nagtapos sa kolehiyo, ay maaaring karapat-dapat na kunin ito. Makikita ng mga tao ang Economic Impact Payments (EIP) na tinukoy bilang Recovery Rebate Credit (RRC) sa Form 1040 o Form 1040-SR dahil ang EIPs ay paunang pagbabayad ng RRC.

"Sa buong mapaghamong taon na ito, ang IRS ay nagtrabaho ng buong oras upang magbigay ng Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan at kritikal na mga serbisyo sa nagbabayad ng buwis sa mga mamamayang Amerikano," sabi ng Komisyonado ng IRS na si Chuck Rettig. "Kami ay mabilis na nagtatrabaho upang maipamahagi ang pangalawang pag-ikot ng mga pagbabayad na ito sa lalong madaling panahon. Ang gawaing ito ay nagpapatuloy sa buong bakasyon at sa bagong taon habang naghahanda kami para sa darating na panahon ng pag-file. Hinihimok namin ang lahat na bisitahin ang IRS.gov sa mga darating na araw para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga pagbabayad na ito at para sa mahalagang impormasyon at tulong sa pagsampa ng kanilang 2021 buwis. " 

Pinahintulutan ng bagong naisabatas na batas ng COVID-relief, ang pangalawang ikot ng mga pagbabayad, o "EIP 2," sa pangkalahatan ay $ 600 para sa mga walang asawa at $ 1,200 para sa mga mag-asawa na nag-file ng magkakasamang pagbabalik. Bilang karagdagan, ang mga may kwalipikadong mga anak ay makakatanggap din ng $ 600 para sa bawat kwalipikadong anak. Ang mga dependant na 17 at mas matanda ay hindi karapat-dapat para sa pagbabayad ng bata.

Awtomatiko ang mga pagbabayad para sa mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis

Awtomatiko ang mga pagbabayad para sa mga karapat-dapat na magbabayad ng buwis na nag-file ng isang pagbabalik sa buwis sa 2019, sa mga tumatanggap ng pagreretiro sa Social Security, nakaligtas o mga benepisyo sa kapansanan (SSDI), mga benepisyo sa Riles ng Pagreretiro pati na rin ang mga Supplemental Security Income (SSI) at mga benepisyaryo ng Veterans Affairs na hindi nag-file ng pagbabalik ng buwis. Awtomatiko rin ang mga pagbabayad para sa sinumang matagumpay na nakarehistro para sa unang pagbabayad sa online sa IRS.gov gamit ang tool na Non-Filers ng ahensya sa Nobyembre 21, 2020 o na nagsumite ng pinasimple na tax return na naproseso ng IRS.

Sino ang karapat-dapat para sa pangalawang Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan?

Pangkalahatan, ang mga mamamayan ng US at residente ng mga dayuhan na hindi karapat-dapat na maangkin bilang isang umaasa sa pagbabalik ng buwis sa kita ng ibang tao ay karapat-dapat para sa pangalawang pagbabayad na ito. Ang mga karapat-dapat na indibidwal ay awtomatikong makakatanggap ng isang Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya hanggang sa $ 600 para sa mga indibidwal o $ 1,200 para sa mga may-asawa at hanggang $ 600 para sa bawat kwalipikadong anak. Pangkalahatan, kung naayos mo ang kabuuang kita para sa 2019 hanggang sa $ 75,000 para sa mga indibidwal at hanggang sa $ 150,000 para sa mga mag-asawa na nag-file ng magkakasamang pagbabalik at mga nakaligtas na asawa, matatanggap mo ang buong halaga ng pangalawang bayad. Para sa mga filer na may kita na higit sa mga halagang iyon, ang halaga ng pagbabayad ay nabawasan.

Paano ko malalaman kung ang IRS ay nagpapadala sa akin ng isang pagbabayad? 

Maaaring suriin ng mga tao ang katayuan ng kanilang una at pangalawang pagbabayad sa pamamagitan ng paggamit ng tool na Kumuha ng Aking Pagbabayad, magagamit lamang sa Ingles at Espanyol sa IRS.gov. Ang tool ay nai-update na may bagong impormasyon, at inaasahan ng IRS na ang tool ay magagamit muli sa loob ng ilang araw para sa mga nagbabayad ng buwis.

Paano malalaman ng IRS kung saan ipapadala ang aking bayad? Paano kung nagbago ako ng mga bank account?

Gagamitin ng IRS ang data na nasa aming mga system upang maipadala ang mga bagong pagbabayad. Mga nagbabayad ng buwis sa ang direktang impormasyon sa deposito sa file ay makakatanggap ng pagbabayad sa ganoong paraan. Para sa mga yan wala kasalukuyang impormasyon ng direktang deposito sa file, matatanggap nila ang pagbabayad bilang isang tseke o debit card sa mail. Para sa mga karapat-dapat ngunit hindi tumatanggap ng bayad para sa anumang kadahilanan, maaari itong i-claim sa pamamagitan ng pag-file ng isang pagbabalik ng buwis sa 2020 noong 2021. Tandaan, ang Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan ay isang paunang pagbabayad ng tatawaging Credit sa Rebate ng Pagbawi sa 2020 Form 1040 o Form 1040-SR.

Makakatanggap ba ang mga tao ng isang tseke sa papel o isang debit card?

Para sa mga hindi nakakatanggap ng isang direktang deposito sa pagsisimula ng Enero, dapat nilang bantayan ang kanilang mail para sa alinman sa isang tseke sa papel o isang debit card. Upang mapabilis ang paghahatid ng mga pagbabayad upang maabot ang mas maraming tao sa lalong madaling panahon, ang Bureau of the Fiscal Service, na bahagi ng Kagawaran ng Treasury, ay magpapadala ng isang limitadong bilang ng mga pagbabayad sa pamamagitan ng debit card. Mangyaring tandaan na ang form ng pagbabayad para sa pangalawang nai-mail na EIP ay maaaring naiiba kaysa sa unang na-mail na EIP. Ang ilang mga tao na nakatanggap ng isang tseke sa papel sa huling pagkakataon ay maaaring makatanggap ng isang debit card sa pagkakataong ito, at ang ilang mga tao na nakatanggap ng isang debit card sa huling pagkakataon ay maaaring makatanggap ng isang tseke sa papel.

Hinihimok ng IRS at Treasury ang mga karapat-dapat na tao na hindi nakatanggap ng isang direktang deposito upang maingat na panoorin ang kanilang mail sa panahong ito para sa isang tseke o isang Economic Impact Payment card, na sinusuportahan ng Bureau of the Fiscal Service ng Kagawaran ng Treasury at inilabas ng pananalapi ng Treasury ahente, MetaBank®, NA Ang Economic Impact Payment Card ay ipapadala sa isang puting sobre na kitang-kitang ipinapakita ang US Department of the Treasury seal. Mayroon itong pangalan ng Visa sa harap ng Card at ang nagbigay na bangko, MetaBank®, NA sa likod ng card. Ang impormasyon na kasama sa card ay magpapaliwanag na ito ang iyong Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan. Higit pang impormasyon tungkol sa mga kard na ito ay magagamit sa EIPcard.com.

Karamihan ba sa mga taong karapat-dapat na ngayon para sa isang pagbabayad kaysa dati?

Sa ilalim ng naunang Batas ng CARES, ang magkasanib na pagbabalik ng mga mag-asawa kung saan ang isang miyembro lamang ng mag-asawa na mayroong numero ng Social Security ay karaniwang hindi karapat-dapat para sa isang pagbabayad - maliban kung sila ay kasapi ng militar. Ngunit ang bagong batas ng buwan na ito ay nagbabago at nagpapalawak ng pagkakaloob na iyon, at mas maraming mga tao ang karapat-dapat ngayon. Sa sitwasyong ito, ang mga pamilyang ito ay magiging karapat-dapat na makatanggap ng mga bayad para sa mga nagbabayad ng buwis at mga kwalipikadong anak ng pamilya na mayroong mga karapat-dapat na SSN. Ang mga tao sa grupong ito na hindi nakakatanggap ng isang Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya ay maaaring i-claim ito kapag nagsampa sila ng kanilang mga buwis sa 2020 sa ilalim ng Recovery Rebate Credit.

Mayroon bang pagkilos na kinakailangan ng mga benepisyaryo ng Social Security, mga retirado ng riles at mga tumatanggap ng mga benepisyo ng mga beterano na hindi karaniwang hinihingi na mag-file ng tax return?

Karamihan sa mga nakikinabang sa pagreretiro sa Social Security at kapansanan, mga nagretiro sa riles at mga tumatanggap ng mga benepisyo ng mga beterano ay hindi nangangailangan ng anumang aksyon upang makatanggap ng isang pagbabayad. Mas maaga sa taong ito, direktang nagtrabaho ang IRS sa mga nauugnay na ahensya ng pederal upang makuha ang impormasyong kinakailangan upang maipadala ang mga bagong pagbabayad sa parehong paraan na karaniwang nababayaran ang mga benepisyo para sa pangkat na ito. Para sa mga karapat-dapat na tao sa pangkat na ito na hindi nakatanggap ng isang pagbabayad para sa anumang kadahilanan, maaari silang mag-file ng isang pagbabalik sa buwis sa 2020.

Hindi ako nag-file ng isang pagbabalik sa buwis at hindi nagparehistro sa tool na hindi pag-file ng IRS.gov. Karapat-dapat ba ako para sa isang pagbabayad?

Oo, kung natutugunan mo ang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. Habang hindi ka makakatanggap ng isang awtomatikong pagbabayad ngayon, maaari mo pa ring makuha ang katumbas na Recovery Rebate Credit kapag naihain mo ang iyong pagbabalik ng buwis sa federal federal 2020.

May matatanggap ba ako para sa aking mga tala ng buwis na ipinapakita na nakatanggap ako ng pangalawang Bayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya?

Oo Ang mga tao ay makakatanggap ng isang abiso sa IRS, o sulat, pagkatapos nilang makatanggap ng isang pagbabayad na nagsasabi sa kanila ng halaga ng kanilang bayad. Dapat nila itong itago para sa kanilang mga tala ng buwis.

Saan ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Mga Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya at Rebate sa Pagbawi sa 2020, mai-post ang pangunahing impormasyon IRS.gov/eip. Mamaya sa linggong ito, maaari mong suriin ang katayuan ng iyong pagbabayad sa IRS.gov/GetMyPayment. Para sa iba pang tulong sa buwis na nauugnay sa COVID-19, bisitahin IRS.gov/Coronavirus.

[bsa_pro_ad_space id = 4]

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot