Ang Katotohanan ay Magiging Malaya Ka

  • Ano ang katotohanan? Maaari bang totoo ang isang bagay para sa akin at hindi totoo para sa iyo?
  • Ang pangunahing layunin ko sa pagsulat ng librong ito ay ang paggamit ng Salita ng Diyos, ang Bibliya, upang makilala sa pagitan ng katotohanan ng Diyos at ng mapanlinlang na panlilinlang ni Satanas.
  • Mga simbahan na naninindigan para sa wala ay mahuhulog sa anupaman! Bakit nagiging mas sekular ang mga simbahan? Maaari bang ito ay walang kaguluhan na katumbas ng higit pang mga tao na katumbas ng mas maraming pera?
  • Ang kasalanan ay sakit sa tao, ngunit ang paniniwala / paniniwala kay Jesus na si Cristo ang tanging antidote ng Diyos! Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nakasalalay sa pagkakaroon ng pananampalataya / paniniwala.
  • Ang katotohanan sa banal na kasulatan ay magpapalaya sa iyo ngunit ang sekularismo ay sisirain ang kaluluwa.

Alam nating lahat na ang hindi pagsasabi ng totoo o pagsasabi ng kasinungalingan ay sumisira sa tiwala at relasyon. Ang pagsasabi ng katotohanan ay maaaring kasangkot sa pagkapahiya at kahit na hindi pagkakasundo sa simula ngunit "Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa iyo!"Ano ang katotohanan? Tinukoy ng diksyonaryo ng Webster ang katotohanan: "1: KATOTOHANAN, HONESTY 2: ang tunay na estado ng mga bagay: KATOTOHAN 3: ang katawan ng tunay na katibayan o katotohanan: GAWAIN."

Gaano kadalas mo narinig ang mga pahayag tulad ng:Mahal ng Diyos ang lahat nang walang pasubali"O"Binigyan tayo ng Diyos ng freewill dahil hindi niya nais na tayo ay maging mga robot."Mula sa pulpito? Bagaman maraming tao ang naniniwala dito, hindi iyon ang ipinapahayag ng Bibliya. Lahat tayo ay dapat malaman ang katotohanan tungkol sa kawalang-hanggan bilang kawalang-hanggan ay magpakailanman, isang mahaba, mahabang panahon!

Lumalagong nasaksihan ko ang pagbagsak ng "Simbahang Kristiyano". Maraming mga tao ang hindi nakakaintindi na hanggang sa kalagitnaan ng 1960 ng karamihan sa mga pampublikong paaralan ang talagang nagbasa ng Bibliya sa intercom tuwing umaga kasama ang Pledge of Allegiance to the Band. Pagkatapos nito, mayroong mga "asul na batas" na pumipigil sa pamimili noong Linggo at karaniwang magkasama ang mga pamilya sa araw na iyon. Kung saan ako lumaki ang mga residente ay hindi kailanman naka-lock ang kanilang mga pintuan. Kakaunti ang krimen, ang diborsyo at labas ng pagsilang sa kasal ay ang labis na pagbubukod.

Ako ay isang "lay person" ngunit nag-aaral ng Bibliya sa loob ng higit sa 25 taon. Ako ay kasangkot sa (BSF), Fellowship sa Pag-aaral ng Bibliya sa loob ng 20 taon at nasangkot sa maraming iba pang mga pag-aaral sa Bibliya sa panahong iyon. Ang aking kaalaman sa biblia ay nagdulot sa akin ng kakulangan sa ginhawa sa mga pagkakaiba sa narinig ko mula sa maraming pulpito ng simbahan. Bago sumali sa Simbahang Lutheran ako ay isang buhay na miyembro ng Episcopal Church.

Umalis ako sa Episcopal Church dahil sa isang lokal na pagtatalo sa paniniwala ng Pari na si Jesucristo ay isa lamang sa mga paraan upang mai-save ang isang tao. Sinipi niya na nagsasabi: "hindi namin nais ang anumang pag-uusap tungkol sa 'isang wayism' sa paligid dito."Ang Bibliya ay nag-uusap tungkol sa isang panahon sa mundo kung ang mga tao ay iiwan ang salita ng Diyos at sundin ang kanilang sariling paraan; sila ay mangangangatwiran sa imoralidad at malilinlang na pag-uugali. 2 Timothy 4: 3-4 "Sapagkat darating ang oras na ang mga tao ay hindi mahihirapan ng maayos na doktrina. Sa halip, upang umangkop sa kanilang sariling mga pagnanasa, magtitipon sila sa kanilang paligid ng isang mahusay na bilang ng mga guro upang sabihin kung ano ang nais na marinig ng kanilang mga tainga. 4 Ibabaling nila ang kanilang mga tainga sa katotohanan at tatalikod sa mga mito."Naniniwala ako na dumating na ang oras.

Dahil sa lahat ng maling impormasyon na nagmula sa maraming mga simbahan sa buong bansa, naramdaman kong sumulat at mag-publish ng isang libro: "Ang Katotohanan ay Magiging Malaya Ka, Labing-isa Myths Gumagamit si Satanas upang Malinlang Tao. " Ang pangunahing layunin ko sa pagsulat ng librong ito ay ang paggamit ng Salita ng Diyos, ang Bibliya, upang makilala sa pagitan ng katotohanan ng Diyos at ng mapanlinlang na panlilinlang ni Satanas. Ang Bibliya ay ang "Use and Care Manual" ng Diyos para sa ating masaganang buhay dito sa mundo at sa kawalang-hanggan.

Ang bawat tao ay nawala o nai-save at mananatili sa alinman sa Langit o Impiyerno para sa kawalang-hanggan. Ang aking libro ay nag-aalok ng daan-daang mga taludtod na nagpapatunay na ang aking labing isang mitolohiya ay tunay na mito! Samakatuwid, mahalagang malaman natin ang katotohanan sa Bibliya tungkol sa mga pinakamahalagang isyu na nakakaapekto sa ating buhay dito sa mundo at higit na mahalaga sa kawalang-hanggan. Matthew 16: 26 "Ano ang kabutihan para sa isang tao na makukuha ang buong mundo, ngunit nawala ang kanilang kaluluwa? O ano ang maibibigay ng sinumang kapalit ng kanilang kaluluwa?"

Ang pinaniniwalaan mo ay may walang hanggang kahihinatnan. Ayaw ni Satanas na malaman mo ang katotohanan ng Diyos at mapalaya mula sa pagkaalipin at kamatayan ng kasalanan. John 3: 36 "Ang sinumang naniniwala sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang tumanggi sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, sapagkat ang galit ng Diyos ay nananatili sa kanila. " Ang paniniwala sa Diyos lamang ang unang hakbang sa pagkakaroon ng pakikipag-ugnay sa Diyos na kahit na ang mga demonyo ay naniniwala sa Diyos. James 2: 19 "Naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti! Kahit na ang mga demonyo ay naniniwala na — at nanginig. "

Gumagamit si Satanas ng lohika, damdamin, at opinyon ng iba upang tayo ay mailigaw. Dapat tayong magtiwala lamang sa kinasihang Salita ng Diyos, ang Bibliya, para sa totoong katotohanan. Kung ang isang daanan sa Bibliya ay hindi malinaw o tila sumasalungat sa Salita ng Diyos, maghanap ng iba pang mga talata na mas malinaw sa paksa. Kawikaan 14: 12 "Mayroong isang paraan na tila tama sa isang tao, ngunit sa huli ay humahantong sa kamatayan. "

Ang salita ng Diyos ay tinututya, ginulo at nagsinungaling tungkol sa patuloy na. Nais ni Satanas at ang kanyang mga tagasunod na alisin kahit ang pagbanggit sa Diyos / Jesus mula sa lahat ng dako. Ang kanilang mga kasinungalingan / pagbaluktot ay magugugol sa kanila sa kawalang-hanggan ngunit marami din silang naliligaw. Ang langit ay walang lugar para sa mga sinungaling dahil sila ay pantay-pantay sa mga mamamatay tao, duwag, hindi naniniwala at walang kabuluhan. Revelations 21: 8 "Ngunit ang mga duwag, hindi naniniwala, bastos, mamamatay-tao, sekswal na imoral, yaong nagsasagawa ng mahika, mga idolo at lahat ng mga sinungaling - sila ay ibibigay sa nagniningas na lawa ng nagniningas na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. "

Ngayon ang sekular na mundo ay sumasabog sa totoong kahulugan ng katotohanan. Naniniwala sila na ang totoo para sa iyo ay maaaring hindi katulad ng kung ano ang totoo para sa akin. Ang lumilipas na katotohanan ay hindi bago dahil si Satanas ay baluktot ng katotohanan mula pa noong pagkahulog ng tao sa Hardin ng Eden. Nagsinungaling si Satanas tungkol sa tunay na sinabi ng Diyos kina Adan at Eva. Genesis 2: 16-17 "At inutusan ng Panginoong Diyos ang lalaki, "Malaya kang kumain mula sa anumang punong kahoy sa halamanan; 17 ngunit hindi ka dapat kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat kapag kumakain ka nito ay tiyak na mamamatay ka. " Ang kasinungalingan ni Satanas at ang pagsuway nina Adan at Eva ay naging sanhi ng pagkamatay at pagkabulok ng lahat mula pa noon. Genesis 3: 4-5 "Hindi ka tiyak na mamamatay, ”ang ahas ay sinabi sa babae. 5 "Sapagka't nalalaman ng Diyos na kapag kumain ka mula rito, ang iyong mga mata ay mabubuksan, at ikaw ay magiging tulad ng Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama. "

Ang mga mata ng tao ay binuksan sa "kaalaman ng mabuti at masama". Gayunpaman, ang kamatayan sa bawat buhay na bagay ay isang napakataas na presyo na babayaran para sa kaalamang iyon. Ang kaalaman sa kasamaan ay nag-udyok sa tao sa patuloy na kasalanan / pagsuway mula pa sa pagsuway nina Adan at Eva. Ngayon, ang kasalanan ay lampas sa kakayahan ng tao na labanan sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan!

Si Satanas ay nagtagumpay dahil ang sekularismo ay kinukuha at isinusulong ng pangunahing stream media, ating mga pampublikong paaralan, ating unibersidad, ating estado at lokal na pamahalaan at maging sa maraming mga Simbahang Kristiyano ngayon. Kaugnay sa mga simbahan, mayroong isang lumang kasabihan: "Ang mga simbahan na naninindigan para sa wala ay mahuhulog sa anupaman!"

Sa kasamaang palad maraming mga simbahan ang nakompromiso ang katotohanan ng mga Diyos upang makaakit ng mas maraming miyembro. Ipinagbili nila sa mundo ang liblib sa pamamagitan ng pag-kompromiso sa katotohanan sa banal na kasulatan na malinaw na nagsasaad ng mga kasalanan na nakasasama sa tao. Hindi nila pinansin ang "makatarungan galit" ng Diyos na bahagi din ng Kanyang pagkatao. Romans 2: 5 "Ngunit dahil sa iyong katigasan at iyong hindi nagsisisi, ikaw ay nag-iimbak ng galit laban sa iyong sarili para sa araw ng galit ng Diyos, kapag ang kanyang matuwid na paghatol ay ipinahayag. " Hebreo 10: 30 31- "Sapagka't kilala natin siya na nagsabi, "Akin ang maghiganti; Magbabayad ako, "at muli," hahatulan ng Panginoon ang kanyang mga tao, isang kakila-kilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng buhay na Diyos. "

Ang kasalanan ay sakit sa tao, ngunit ang paniniwala / paniniwala kay Jesus na si Cristo ang tanging antidote ng Diyos! Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay nakasalalay sa pagkakaroon ng pananampalataya / paniniwala. Gayunpaman, ang iba pang sangkap na maging isang tunay na Christin ay ang pagsunod sa Kanyang turo. John 8: 31-32 "Sinabi ni Jesus, "Kung kayo ay tumalima sa aking turo, kayo talaga ang aking mga alagad. 32 Kung gayon malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. " John 14: 21 "Ang sinumang may aking mga utos at tumutupad sa kanila ay ang nagmamahal sa akin. Ang umiibig sa akin ay minahal ng aking Ama, at minahal din ako at ipakita sa aking sarili sa kanila. "

Si Jesus ang ganap na katotohanan! John 14: 6 "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang taong lumapit sa ama maliban sa akin. " Pansinin na sinabi ni Jesus na Siya ang "Katotohanan. " Si Satanas ay nasa kabaligtaran ng katotohanan at niloloko ang tao sa pamamagitan ng pagyuko ng katotohanan ay sapat lamang ang pinaniniwalaan ng karamihan sa mga tao. Si Satanas ay "ang may-akda ng kasinungalingan!" John 8: 34 "Nabibilang ka sa iyong ama, ang diyablo, at nais mong maisagawa ang mga hangarin ng iyong ama. Siya ay isang mamamatay-tao mula sa pasimula, hindi humahawak sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsinungaling siya, nagsasalita siya ng kanyang sariling wika, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan."

Kahit na maraming mga pastor / pari ang yumuko sa katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi na mahal ng Diyos ang lahat ng "walang pasubali." Maraming mga miyembro ng simbahan pagkatapos marinig ang mensaheng ito ay magkakaroon ng isa o dalawa sa mga sumusunod na tugon:

  1. Kung minamahal ako ng Diyos na "walang pasubali", kung gayon ay hindi Niya pakialam kung anong mga kasalanan ang aking nagawa o kung paano ko nabubuhay ang aking buhay, samakatuwid lahat ng tao ay pupunta sa langit.
  2. Ang lohika at personal na karanasan sa pang-araw-araw na buhay, ay nagtataas ng mga seryosong katanungan tungkol sa "walang pasubatang pag-ibig" ng Diyos dahil sa mga digmaan, likas na sakuna, sakit o pagkamatay ng isang mahal sa buhay.

Ang mga sagot sa itaas ay naghahasik ng mga binhi ng pagdududa sa isipan ng mga tao hinggil sa katotohanan ng banal na kasulatan. Malinaw na inilalarawan ng Kabanata # 5 na minamahal ng Diyos Kanya mga bata nang walang pasubali ngunit tiyak na hindi lahat!

Ang isa pang pangunahing alamat na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga Kristiyano ay ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng "freewill" upang piliin si Jesus dahil hindi nais ng Diyos na maging robot tayo. Oo, binigyan ng Diyos ang tao ng malayang pagpakasala at gawin ang halos lahat maliban sa paggawa ng desisyon para sa Kanya at kay Jesucristo. Ang mitolohiyang ito ay nagdudulot ng pagmamataas sa maraming mga naniniwala. Kinukuha nila ang sariling kredito para sa kanilang pananampalataya at iniisip nila na mas matalino at mas mahusay kaysa sa kanilang hindi naniniwala na mga kapitbahay. May nagsabi sa isang kaibigan na ayaw niyang sumali sa kanyang simbahan dahil napakaraming mga mapagkunwari doon. Ang tugon ay "ngunit palagi kaming may silid para sa isa pa. Kung sakaling makita mo ang perpektong simbahan, "huwag kang sumali sapagkat sisirain mo ito."

Ang aking dalangin ay ang aking aklat: Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Iyo, labing-isang Myths na Ginagamit ni Satanas upang Malinlang Tao ay magbibigay inspirasyon sa iba na hanapin ang katotohanan ng Diyos para sa kanilang sarili. Alam kong halimbawa na "malayang pumili kay Jesus"At"Walang pag-ibig na walang pasubali ng Diyos para sa lahat"Ay dalawang kontrobersyal na paksa. Inaasahan ko na ang mga mambabasa ay panatilihin ang isang bukas na pag-iisip at paniwalaan ang salita ng Diyos kaysa sa kanilang sariling lohika o kung ano ang sinabi ng iba tungkol sa mga paksang nabanggit sa aking libro. Kung gagawin nila iyan,ang katotohanan ay magpapalaya sa kanila!"

Nakabawi na ako ngayon sa bukas na operasyon ng puso ngayong Disyembre. Doon ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, gumaling na ako ngayon sa aking talamak na a-fib, ang aking pagtagas ng balbula ng arterial na puso at mayroong isang bagong nagtatrabaho na pacemaker.

Kapag nawala na ang nakamamatay na virus na ito, magiging mahusay ako bilang CEO upang maglakbay sa Guatemala kasama si Pastor Miguel Torneire, Pagbuo ng Executive Director ng ating Mundo. Ang aming misyon ay:Gawing Mas Mabuting Lugar ang Mundo, Isang Village sa isang Oras. " Pagbuo ng aming Mundo ay isang holistic, komprehensibong ministeryo na nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap sa hindi nabubuo na mga bansa kapwa sa espirituwal at pisikal. Nagtatrabaho sila upang makuha ang mga tao na kasangkot sa mga kinakailangang proyekto sa halip na magtapon lamang ng pera sa solusyon. Sa maraming pagkakataon maaari itong maging sanhi ng higit na pinsala kaysa sa mabuti.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

Bob Sayre

Si Robert (Bob) W. Sayre, si Sr ay lumaki sa Pennsylvania at nagtapos sa Pennsylvania State University. Kalaunan siya ay isang ehekutibo sa maraming independiyenteng distributor. Nakatira siya ngayon sa St Charles, MO. Bago magretiro, nagmamay-ari si Robert ng tatlong mga kumpanya ng pag-remodeling. Matapos siyang magretiro, nagboluntaryo siya sa Salvation Army, Oasis Food Pantry, "Trabaho para sa Buhay" at pagtulong sa mga walang bahay. Sumulat din siya ng isang libro: "Ang Katotohanan ay Magpapalaya sa Iyo, labing-isang Myths na Gumagamit si Satanas upang Malinlang ang Tao". Siya ngayon ang CEO sa Developing Our World.
http://www.satansliescankillyou.info

Mag-iwan ng Sagot