Yaong Nakaranas ng Kawalang-tirahan ay Maaaring Kumuha ng Mga Bayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya at Iba Pang Mga Pakinabang sa Buwis - Hindi Kailangan ang Permanenteng Address

  • • Ang IRS ay nagpapatuloy ng isang patuloy na pagsisikap upang matulungan ang mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa panahon ng pandemya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga tao na walang permanenteng address o isang bank account na maaari pa silang maging karapat-dapat para sa Mga Bayad sa Epekto ng Ekonomiya at iba pang mga benepisyo sa buwis.
  • • Ang mga indibidwal na walang tirahan ay maaaring mag-angkin ng isang Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan o iba pang mga kredito kahit na wala silang permanenteng address sa pamamagitan ng paglista sa address ng isang kaibigan, kamag-anak o pinagkakatiwalaang service provider, tulad ng isang kanlungan, drop-in day center o transitional housing program , sa pagbabalik na isinampa sa IRS.
  • • Kung hindi sila makapili ng direktang deposito, ang isang tseke o debit card para sa refund ng buwis at ang pangatlong Bayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya ay maaaring maipadala sa address na ito.

Ang Internal Revenue Service ngayon ay nagpatuloy ng isang patuloy na pagsisikap upang matulungan ang mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa panahon ng pandemya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga tao na walang permanenteng address o isang bank account na maaari pa silang maging karapat-dapat para sa Mga Bayad sa Epekto ng Ekonomiya at iba pang mga benepisyo sa buwis.

Habang ang Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan ay patuloy na awtomatikong nagagawa sa karamihan ng mga tao, ang IRS ay hindi maaaring magbigay ng isang pagbabayad sa mga karapat-dapat na Amerikano kapag ang impormasyon tungkol sa mga ito ay hindi magagamit sa mga system ng ahensya ng buwis.

Upang matulungan ang mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan, ang mga mahihirap sa kanayunan at iba pang mga pangkat na hindi nasisilbi sa kasaysayan, hinihimok ng IRS ang mga pangkat ng komunidad, mga employer at iba pa na magbahagi ng impormasyon tungkol sa Mga Bayad sa Epekto sa Ekonomiya at tulungan ang mas karapat-dapat na mga tao na mag-file ng isang pagbabalik sa buwis upang matanggap nila ang lahat karapat-dapat sa. Ang IRS.gov ay may iba't ibang impormasyon at mga tool upang matulungan ang mga tao na makatanggap ng Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan.

"Ang IRS ay patuloy na nagtatrabaho nang direkta sa mga pangkat sa loob at labas ng pamayanan ng buwis upang makakuha ng impormasyon nang direkta sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan at iba pang mga pangkat upang matulungan silang makatanggap ng Mga Bayad sa Epekto ng Ekonomiya," sabi ng Komisyonado ng IRS na si Chuck Rettig. "Ang IRS ay nagsusumikap sa pagsisikap na ito, na nagbibigay-daan sa milyon-milyong mga tao na hindi karaniwang nag-file ng isang tax return upang matanggap ang mga pagbabayad na ito. Ngunit kailangan nating gumawa ng higit pa, at pinahahalagahan namin ang lahat ng tulong na natanggap namin mula sa pambansa at lokal na mga grupo upang makatulong sa pagsisikap na maabot ang mga tao na desperadong nangangailangan ng tulong na ito. "

Ang Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan, na kilala rin bilang mga pagbabayad na pampasigla, ay naiiba mula sa karamihan sa iba pang mga benepisyo sa buwis; maaaring makuha ng mga tao ang mga pagbabayad kahit na mayroon silang kaunti o walang kita at kahit na hindi sila karaniwang nag-file ng isang tax return. Totoo ito hangga't mayroon silang numero ng Social Security at hindi sinusuportahan ng ibang tao na maaaring iangkin sila bilang isang umaasa.

Ang IRS ay nangangailangan ng impormasyon mula sa mga taong hindi karaniwang nag-file ng isang tax return - kahit na wala silang anumang kita noong nakaraang taon o ang kanilang kita ay hindi sapat na malaki upang mag-file sa kanila. Ang tanging paraan lamang upang magkaroon ng impormasyong iyon ang ahensya ay para sa mga tao na mag-file ng pangunahing taunang pagbabalik ng buwis sa 2020 sa IRS. Kapag naproseso na ang pagbabalik na iyon, maaaring mabilis na magpadala ang IRS ng mga pagbabayad ng pampasigla sa isang address na napili ng karapat-dapat na indibidwal. Ang mga tao ay hindi nangangailangan ng isang permanenteng address o isang bank account. Hindi nila kailangang magkaroon ng trabaho. Para sa mga karapat-dapat na indibidwal, maglalabas pa rin ang IRS ng pagbabayad kahit na hindi pa sila nag-file ng tax return sa mga taon.

Ang mga tao sa pangkat na ito ay maaari pa ring maging karapat-dapat para sa unang dalawang Pagbabayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya kapag na-file nila ang kanilang pagbabalik sa pamamagitan ng pag-angkin ng Credit sa Rebate na Rebate. Mayroong isang espesyal na seksyon sa IRS.gov na makakatulong: Ang pag-angkin sa Credit sa Rebate ng Rebate sa 2020 kung hindi ka kinakailangan na mag-file ng isang pagbabalik sa buwis. Para sa kasalukuyang pangatlong ikot ng mga pagbabayad, ang mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay kadalasang kwalipikado na makatanggap ng $ 1,400 para sa kanilang sarili. Kung sila ay may asawa o may mga umaasa, maaari silang makakuha ng karagdagang $ 1,400 para sa bawat miyembro ng kanilang pamilya.

Ang pagsumite ng isang pagbabalik ng buwis sa pederal na 2020 na nagbibigay ng napaka pangunahing impormasyon tungkol sa tao ay isang bagay na maaaring gawin nang elektronikong gamit ang isang smartphone o isang computer. Kapag natanggap ng IRS ang pagbabalik, awtomatiko nitong makakalkula at bibigyan ang Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan sa mga karapat-dapat na indibidwal.

Hindi kinakailangan ang permanenteng address

Ang mga tao ay maaaring mag-angkin ng isang Pagbabayad sa Epekto ng Pangkabuhayan o iba pang mga kredito kahit na wala silang permanenteng address. Halimbawa, ang isang taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay maaaring maglista ng address ng isang kaibigan, kamag-anak o pinagkakatiwalaang service provider, tulad ng isang kanlungan, drop-in day center o transisyonal na programa sa pabahay, sa pagbabalik na isinampa sa IRS. Kung hindi sila makapili ng direktang deposito, ang isang tseke o debit card para sa refund ng buwis at ang pangatlong Bayad sa Epekto ng Pang-ekonomiya ay maaaring maipadala sa address na ito.

Ang mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay maaaring makatanggap ng EITC

Ang isang manggagawa na nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay maaaring makakuha ng isang Earned Income Tax Credit (EITC). Upang makuha ang kredito, hinihiling ng batas ng pederal na ang isang manggagawa ay manirahan sa US nang higit sa kalahati ng taon at matugunan ang iba pang mga kinakailangan. Nangangahulugan ito na manirahan sa isang bahay sa alinman sa 50 estado o sa Distrito ng Columbia. Samakatuwid, ang mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan, kasama ang mga naninirahan sa isa o higit pang mga tirahan na walang tirahan, ay maaaring makamit ang kinakailangang iyon.

Walang bank account? Walang problema

Maraming mga institusyong pampinansyal ang tutulong sa isang taong kulang sa isang account upang magbukas ng isang murang gastos o walang gastos na bank account. Ang mga Indibidwal na magbubukas ng account ay magkakaroon ng isang account at numero ng pagrruta na magagamit kapag nag-file sila at nag-claim ng isang direktang deposito ng Pagbabayad sa Epekto sa Ekonomiya.

Bisitahin ang Website ng Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para sa mga detalye, sa parehong Ingles at Espanyol, sa pagbubukas ng isang account sa online. Bukod sa iba pang mga bagay, maaari ring gamitin ng mga tao ang FDIC's BankFind tool upang makahanap ng isang kalapit na bangko na nakaseguro ng FDIC. At saka, BankOn, American Bankers Association, Independent Community Bankers ng Amerika, Pangangasiwa ng National Credit Union na naipon ang lahat ng mga listahan ng mga bangko at credit union na maaaring magbukas ng isang account sa online.

Para sa mga beterano, tingnan ang Mga Programa sa Pagbabangko ng Mga Beterano (VBBP) para sa pag-access sa mga serbisyong pampinansyal sa mga kalahok na bangko.

Para sa mga may prepaid debit card, maaari nilang mailapat ang kanilang refund sa card. Maraming mga reloadable na prepaid card o mobile app ng pagbabayad ay may mga numero ng account at pagraruta na maaaring ibigay sa IRS. Kailangang suriin ng mga indibidwal ang institusyong pampinansyal upang matiyak na maaaring magamit ang kard at makuha ang numero ng pagrruta at numero ng account, na maaaring naiiba sa numero ng card.

Mag-file nang libre

Ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan upang maangkin ang 2020 Recovery Rebate Credit at Kumita ng Kita sa Buwis sa Kita (EITC) o upang makuha ang pangatlong Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan ay mag-file ng isang pagbabalik nang elektronikong gamit ang IRS Free File. Ang mga tao ay maaaring gumamit ng isang smartphone o computer upang bisitahin IRS.gov at i-click ang link ng Libreng File.

Sa pamamagitan ng Free File system, ang sinumang kwalipikado para sa EITC ay kwalipikado din na gumamit ng tatak-pangalan na software upang maghanda at elektronikong magsumite ng kanilang pagbabalik nang libre. Hinihimok ng IRS ang sinumang nakakaranas ng kawalan ng tirahan na mayroong isang smartphone o pag-access sa isang computer upang samantalahin ang serbisyong ito.

Kumuha ng libreng tulong mula sa mga kasosyo sa IRS

Bilang kahalili, ang sinumang kwalipikado para sa EITC o walang kinakailangan sa pag-file ngunit naghahain upang makakuha ng isang Pagbabayad sa Epekto sa Pangkabuhayan ay kwalipikado din para sa libreng tulong sa buwis mula sa isang bihasang tagapaghanda ng buwis sa pamayanan. Sa pamamagitan ng VITA (Volunteer Income Tax Tulong) at TCE (Tax Counselling para sa Matatanda), ang mga boluntaryo ay naghahanda ng pangunahing pagbabalik ng buwis sa libu-libong mga site ng tulong sa buwis sa buong bansa.

Mangyaring tandaan na ang ilang mga site ng VITA / TCE ay hindi tumatakbo sa buong kakayahan at ang iba pa ay hindi nagbubukas ngayong taon. Upang mahanap ang pinakamalapit na lokasyon, bisitahin ang Libreng Paghahanda sa Pagbabalik ng Buwis site sa IRS.gov, o tumawag sa 800-906-9887. Ang pagkakaroon ng VITA / TCE site ay na-update sa buong panahon ng pag-file, kaya suriin muli kung walang anumang mga site na nakalista sa malapit.

Ang IRS ay nagpapatuloy din na gumana nang malawakan sa mga pangkat ng pamayanan sa buong bansa upang makuha ang mga tao na mag-file ng mga pagbabalik sa buwis at matanggap ang lahat ng Mga Bayad sa Epekto sa Ekonomiya at mga kredito na may karapatan sila. Ang mga pagsisikap na ito ay nakatulong humantong sa higit sa 8 milyong katao noong nakaraang taon upang magsumite ng mga pagbabalik sa buwis na karaniwang hindi naghahain.

Mga pagbabayad ng bilis ng direktang deposito

Ang direktang deposito ay ang pinakaligtas at pinakamabilis na paraan upang makatanggap ng isang refund at Pagbabayad sa Epekto sa Pangkabuhayan. Kailangang isama ng mga tao ang direktang impormasyon sa deposito sa kanilang pagbabalik ng buwis sa 2020 upang makuha ang kanilang pagbabayad na direktang idineposito.

Ang sinumang may isang pagtitipid, pag-check, o brokerage account ay maaaring pumili na magkaroon ng kanilang refund na elektronikong idineposito sa account na iyon. Magagamit ang direktang deposito kahit para sa mga taong nag-file ng isang pagbabalik ng buwis sa papel, ngunit mas matagal ang pagproseso ng mga pagbabalik ng papel.

Higit pang mga detalye sa Kumita sa Kredito sa Buwis sa Kita

Para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan na may trabaho, ang pagsasampa ng pagbalik ay madalas na nagdadala ng karagdagang bonus — pagkuha ng isang pagbabalik ng bayad batay sa iba't ibang mga benepisyo sa buwis, lalo na ang EITC para sa mga manggagawa na mababa at katamtaman ang kita at mga nagtatrabaho pamilya.

Tulad ng maraming iba pang mga manggagawa, ang ilang mga manggagawa na nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay kwalipikado pa rin sa kredito kahit na kumita sila ng masyadong maliit na kita sa panahon ng 2020 upang magbayad ng buwis. Para sa 2020, ang limitasyon sa kita ay $ 15,820 para sa mga walang asawa na walang anak ($ ​​21,710 para sa mga mag-asawa na walang mga anak). Ang limitasyon sa kita ay mas mataas para sa mga taong may mga anak. Halimbawa, ang limitasyon ay $ 50,594 para sa mga walang asawa na may tatlo o higit pang mga bata ($ 56,844 para sa mga mag-asawa na may tatlo o higit pang mga bata). Ang mga makakagawa ng mas mababa sa halagang ito ay dapat ding makamit ang iba pa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.

Dahil ito ay isang naibabalik na kredito, ang mga kwalipikado at mag-angkin ng kredito ay maaaring magbayad ng mas mababa sa pederal na buwis, hindi magbayad ng buwis, o kahit na makakuha ng isang refund sa buwis. Ang EITC ay maaaring maglagay ng hanggang $ 6,660 sa bulsa ng isang manggagawa. Ang halaga ay nag-iiba depende sa kita ng manggagawa, katayuan sa pag-aasawa, at iba pang mga kadahilanan.

Kinikilala ng IRS na ang mga karapat-dapat na manggagawa na nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay madalas na nakakaharap ng mga natatanging hamon na hindi kinakaharap ng ibang mga tao.

Upang malaman kung karapat-dapat sila, maaaring gamitin ng mga tao ang Katulong ng EITC sa IRS.gov. Magagamit ito sa parehong Ingles at Espanyol.

Tulungan kumalat ang salita

Makakatulong ang mga employer sa pamamagitan ng pagpapaalam sa kanilang mga empleyado sa pangatlong Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan, 2020 Recovery Rebate Credit at Kumita sa Buwis sa Kita at Buwis sa Buwis sa Bata, at sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na mag-file para sa mga benepisyong ito batay sa mga patakaran sa taon ng buwis 2020. Bilang karagdagan, ang American Rescue Plan, na naisabatas noong Marso 2021, ay nagpapalawak ng mga benepisyo ng EITC at Child Tax Credit para sa taong 2021 na buwis.

Ang ilang mga tao ay makakakuha ng mga paunang pagbabayad ng Credit sa Buwis sa Bata sa darating na taon. Walang kailangang gawin ang mga kwalipikado sa puntong ito maliban sa maghain ng isang pagbabalik sa buwis sa 2020.

Makakatulong din ang mga employer sa pamamagitan ng pagpapadali sa mga empleyado na makakuha o mag-access sa kanilang mga form na 2020 W-2. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang materyal sa pag-abot, magagamit sa IRS.gov.

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot