Narito Kung Bakit Ang Ilang Tao ay Nakakuha ng Higit sa Isang Paunawa Tungkol sa Kanilang Mga Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan

  • Ang mga taong hindi nakakuha ng una at pangalawang Pagbabayad ng Epekto ng Pang-ekonomiya o nakakuha ng mas mababa sa buong halaga, ay maaaring karapat-dapat na i-claim ang 2020 Recovery Rebate Credit at dapat magsampa ng isang pagbabalik ng buwis sa 2020 kahit na hindi sila karaniwang nag-file ng tax return.
  • Panatilihin ang Paunawa ng IRS 1444, Ang iyong Pagbabayad sa Epekto sa Ekonomiya para sa iyong mga tala ng buwis.
  • Ang mga nagbabayad ng buwis na walang kanilang mga abiso ay maaaring tumingin ng mga halaga ng kanilang Mga Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan sa pamamagitan ng kanilang online account.

Matapos maibigay ang bawat isa sa tatlong Mga Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan, kinakailangang ipadala ng IRS ang isang abiso sa huling alam na address ng bawat tatanggap. Nagbibigay ang abiso ng impormasyon tungkol sa halaga ng pagbabayad, kung paano ito ginawa at kung paano iulat ang anumang pagbabayad na hindi natanggap. Ang ilang mga tao ay maaaring makatanggap ng maraming mga paunawa tungkol sa bawat pagbabayad. Karamihan sa mga tao ay maghahain lamang ng abiso sa kanilang mga tala ng buwis at hindi na kailangang makipag-ugnay sa IRS o gumawa ng anumang karagdagang aksyon.

Narito ang ilang mga detalye tungkol sa bawat paunawa at kung anong aksyon ang maaaring gawin ng ilang tao.

  • Paunawa 1444, Ang iyong Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan. Ipinadala ng IRS ang paunawang ito sa loob ng 15 araw pagkatapos ng unang pagbabayad ay inisyu noong 2020. Ang ilang mga tao ay nakatanggap ng isa pang Paunawa 1444 kung ang IRS ay naitama o nagbigay ng higit sa isang pagbabayad sa unang pag-ikot. Ang mga nagbabayad ng buwis na nakatanggap ng Paunawa 1444 ngunit hindi natanggap ang kanilang unang bayad ay dapat suriin ang madalas na itanong para sa mga tagubilin sa kung ano ang gagawin kung ang kanilang unang bayad ay nawala, ninakaw, nawasak o hindi natanggap. Dapat itago ng mga tao ang liham na ito na may mga tala ng taon ng buwis 2020.
  • Pansinin 1444-A, Maaaring Kailangan Mong Kumilos upang Maangkin ang Iyong Bayad. Ipinadala ng IRS ang liham na ito noong nakaraang taon sa mga tao na karaniwang hindi kinakailangan na mag-file ng mga pagbabalik sa buwis sa kita ng pederal ngunit maaaring maging karapat-dapat para sa unang Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan. Ang mga taong hindi nakakuha ng una at pangalawang Pagbabayad ng Epekto ng Pang-ekonomiya o nakakuha ng mas mababa sa buong halaga, ay maaaring karapat-dapat na i-claim ang 2020 Recovery Rebate Credit at dapat magsampa ng isang pagbabalik ng buwis sa 2020 kahit na hindi sila karaniwang nag-file ng tax return.
  • Pansinin 1444-B, Ang iyong Pangalawang Pang-ekonomiyang Pagbabayad na Epekto. Ang batas na nagpahintulot sa pangalawang pagbabayad ay nagbigay sa IRS ng mas maraming oras upang maipadala ang Paunawa 1444-B pagkatapos na mailabas ang pangalawang pagbabayad. Nangangahulugan ito na malamang na natanggap ng mga tao ang kanilang pangalawang pagbabayad ilang linggo bago dumating ang Abiso 1444-B. Ang mga nagbabayad ng buwis na nakatanggap ng Paunawa 1444-B ngunit hindi nakatanggap ng pangalawang pagbabayad ay dapat basahin ang FAQs tungkol sa kung ano ang gagawin kung ang kanilang pangalawang bayad ay nawala, ninakaw, nawasak o hindi natanggap. Dapat itago ng mga tao ang liham na ito na may mga tala ng taon ng buwis 2020.
  • Paunawa 1444-C, Ang Iyong Bayad sa Epekto ng 2021 Pangkabuhayan. Ipinapadala ng IRS ang liham na ito sa mga taong nakatanggap ng pangatlong Bayad sa Epekto ng Pangkabuhayan. Dapat itago ng mga tao ang liham na ito sa tala ng taon ng buwis 2021.

Dapat itago ng mga tao ang anumang mga abiso sa IRS na natatanggap nila tungkol sa Mga Pagbabayad sa Epekto ng Ekonomiya sa iba pang mga tala ng buwis. Hindi maaaring mag-isyu ang IRS ng mga kapalit na kopya ng mga paunawang ito. Ang mga nagbabayad ng buwis na walang kanilang mga abiso ay maaaring matingnan ang halaga ng kanilang Mga Bayad sa Epekto sa Pangkabuhayan sa pamamagitan ng kanilang online account.

Higit pang impormasyon:
Kunin ang Aking Bayad
Dapat at Hindi dapat gawin para sa mga nagbabayad ng buwis na nakakakuha ng isang sulat o abiso mula sa IRS 

Mag-subscribe sa IRS Tax Tips

Filomena Mealy

Si Filomena ay isang Manager ng Relasyon para sa Tax Outreach, Pakikipagtulungan at Sangay ng Edukasyon ng Panloob na Revenue Service. Kasama sa kanyang mga responsibilidad ang pagbuo ng pakikipagtulungan sa outreach kasama ang mga kumpanya na hindi buwis, mga samahan at samahan, tulad ng industriya ng pagbabangko upang turuan at iparating ang mga pagbabago sa batas sa buwis, patakaran at mga pamamaraan. Nagbigay siya ng nilalaman at nagsilbi bilang isang nag-aambag sa iba't ibang mga asosasyon at mga mapagkukunan ng online na media.
http://IRS.GOV

Mag-iwan ng Sagot