Dalawang Uri ng Kamalayan sa Labanan kasama ang Coronavirus

  • Si Pangulong Trump ay isang kampeon sa labanan laban kay Corona.
  • Ang mga relihiyosong Hudyo ay nagdurusa ng karamihan sa Amerika mula sa Corona, isang pagsubok ng kanilang pananampalataya.
  • Ang Corona ay isang pagsubok ng pananampalataya para sa lahat ng sangkatauhan na hindi maging ateyista.

Ang mundo ay naging sibilisado sa nakaraang kasaysayan ng halos anim na libong taon. Ang sibilisasyon ng mundo ay pinagsasama dito ng dalawang antas ng kamalayan na gumagawa ng tamang bagay sa dalawang paraan. Ang dalawang antas ng kamalayan na ito ay natanto sa modernong gamot bilang maginoo gamot at sikolohiya. Ang sikolohiya ay tinanggap din sa maginoo na gamot. Pakikipag-usap sa sikolohiya ang pagpapagaling ng isip na nagpapanatili ng katatagan ng pag-iisip kahit na manatiling masaya sa mga traumatic na kaganapan sa buhay tulad ng Pandemic Corona. Ang maginoo na gamot ay tumitingin sa katawan upang suriin ang mga pag-andar ng katawan upang mapanatili ang kalusugan ng katawan.

Sa watawat ng Israel ang simbolo na tinatawag na Magen David na literal na nangangahulugang kalasag ni David. Kopyahin ang watawat gamit ang Magen David mula dito at ibitin ito sa iyong tahanan para sa isang kalasag at proteksyon mula sa coronavirus.

Ang relihiyon na nagmula sa Bundok Sinai nang tanggapin ng mga Hudyo ang Torah ay tinanggap din ang dalawang antas ng kamalayan na ito bilang mahalaga. Ang Hudaismo ang unang relihiyon na itinatag sa Batas ni Moises ay isinasaalang-alang ang unang kahalagahan ng pagpapanatili ng natural na kalusugan ng buhay na pinakamahalaga sa tao. Samakatuwid sa batas ng mga Judio na nagse-save ng isang buhay ay una. Sa mga oras lamang ng sapilitang pagsira sa Torah tulad ng iniutos ng isang masamang pangkalahatang pumatay, gumawa ng pangangalunya, o pagsamba sa isang idolo ng demonyo ay itinuturo ng Torah na isakripisyo ang iyong buhay at tanggapin ang kamatayan. Ang pagtanggap ng kamatayan ay maaari ring nasa isang maliit na prinsipyo na pagtanggi kahit isang maliit na bahagi ng pananampalataya sa kilos o mga salita na maaaring tumanggi ang isang tao na magsabi ng isang bagay o gumawa ng isang bagay laban sa kanyang budhi ngunit ang pagkilos na ito ay ginawa mula sa kanyang sariling malayang kalooban at hindi bilang isang utos. Halimbawa na utusan ang isang Hudyo o Muslim na kumain ng baboy. Ayon sa batas ng Hudyo maaari siyang kumain ng baboy kaysa mamatay; ngunit maraming mga Muslim o Hudyo ang mas mamamatay kaysa kumakain ng baboy.

Ang isang tunay na relihiyosong tao na may perpektong pananampalataya ay hindi nag-aalala tungkol sa kamatayan. Itinuturing ng mga skeptiko ang relihiyon na isang uri ng sikolohiya. Si Karl Marx ang nagtatag ng komunismo at iba pang mga ateyista ay tumatawag sa relihiyon na gamot tulad ng alkohol ng sangkatauhan upang maitago mula sa katotohanan. Ang gamot na ito ay nai-ingrained sa isip at puso ng tao ngunit pinalakas sa pamamagitan ng mga propeta ng katotohanan na sina Mohammed, Jesus, Moises at kanilang mga tagasunod. May isang labanan upang pagalingin ang Corona virus. Gumasta na ang Amerika ng isang trilyong dolyar sa digmaan ni Corona. Tiyak na kinakailangan ito sapagkat ang pagtanggi sa kamalayan ng pag-save ng isang buhay ay pagsira rin ng Salita ng Diyos. Ang kamalayan na ito ng bawat makatao ay naniniwala. Ito rin ay bahagi ng Bibliya na dinala ng mga Hudyo sa mundo.

Ang pangalawang antas ng kamalayan na tinatawag na agham na parapsychology at tinawag ng mga Hudyo ang relihiyon na papalapit sa buhay na isinasaalang-alang ang kahalagahan ng kapayapaan ng isip at pag-ibig na mas mahalaga kaysa sa maginoo na gamot at antropolohiya. Ang isang kamalayan ay nababahala sa likas na kaligtasan. Ang iba pang kamalayan ay nababahala sa kaligtasan ng espirituwal at emosyonal. Si Rabbi Nachman ng Breslov isang apo ng Baal Shem Tov na nagtatag ng Chassidism ay nagturo na si Joy ay natural na gamot din. Sa Joy mayroong lakas ng pagpapagaling. Sa mga mahirap na panahon tulad ngayon, mas mahirap na mapanatili ang kagalakan kaysa kung ang mga oras ay mabuti. Kahit na ang maginoo na gamot ay kinikilala na ang depression ay puminsala sa immune system. Maaari pa itong gawing mas madaling kapitan na mahawahan ni Corona at para bang mabagal ang pagbawi. Hindi lahat ng tao ay namatay mula sa Corona. Sa pamamagitan ng pagiging nalulumbay sa proseso ng pagpapagaling ay kakailanganin ng mas maraming oras. Maraming mga tao ay maaaring kahit na masira ang damdamin mula sa mga panggigipit ng Corona.

Ang relihiyon ay umiiral sa dalawang antas ng kamalayan na tumatanggap ng takot sa kamatayan upang bantayan ang kalusugan at ang isa pang isinasaalang-alang ang buhay na mas mahalaga kaysa sa buhay kapag natanggal ang takot sa kamatayan nang magkasama. Ang pagtanggal ng takot sa kamatayan sa kabuuan ay itinuturing na isang mataas na antas ng pananampalataya. Hindi lahat ng tao ay nakarating sa antas na ito. Hindi lahat ng tao ay hinihikayat na maghangad na maghanap ng antas ng pananampalataya na ito. Ang mundo ng mga Hudyo lalo na sa New York ay na-hit ni Corona ang pinakamahirap. Mayroong isang komunidad sa itaas na New York ng 35,000 katao kung saan nakatira ang sekta na Satmar Chassidic na higit sa kalahati ng pamayanan ay bumagsak sa impeksyon. Kabilang sa mga ito ang kababaihan at mga bata ang karamihan ay wala sa antas ng perpektong pananampalataya na nagtatanggal sa takot sa kamatayan. Nais nilang mabuhay at makita ang kanilang mga anak na malusog at masaya. Ang Hudaismo ay pangunahin sa antas ng relihiyon ng pagkilos na gumagawa ng kalooban ng Diyos ngunit hindi pinigilan ang kasamaan ng kamatayan. Ang mga relihiyong Judio ay umiiral sa maraming mga antas mula sa simpleng pananampalataya sa Diyos, Torah, at Mesiyas upang makumpleto ang pananampalataya na nagtatanggal ng takot sa kamatayan.

Upang mabuhay lamang sa antas ng perpektong pananampalataya na nag-aalis ng takot sa kamatayan ay ginagawang isang espiritwal na ekstremista ang isang tao. Ang Torah ay nagtuturo nang higit na higit na ang buhay ng pagsisisi at mabubuting gawa sa mundong ito higit pa sa darating na mundo. Ang pagtanggal ng kahalagahan ng pisikal na buhay na ganap ay hindi Hudaismo. Gayunpaman sa Hudaismo lalo na sa esoterikong Hudaismo ay isang lugar para maabot ang kumpleto at perpektong pananampalataya sa parehong antas, upang maging matuwid sa iyong mga aksyon sa mundong ito at maunawaan ang iba't ibang mga antas ng espirituwal na pag-iral sa itaas ng mundong ito.

Ang hyssop na halaman ay ginamit ng mga Hudyo noong gabi ng Paskuwa na hinaluan ng dugo ng haing kordero ng Paschal upang maprotektahan ang kanilang mga bahay mula sa anghel ng kamatayan. Isang kutsara ng Zatta na pinatuyong hyssop na may langis ng oliba ay nag-neutralize sa mga kapangyarihan ng anghel ng kamatayan. Naniniwala rin ang mga Kristiyano sa lunas na ito.

Ang dolyar na Trilyon na handang gugulin ng Kongreso sa digmaan laban kay Corona ay tutungo sa karamihan sa pagtulong sa mga tao na makayanan at pagalingin si Corona sa materyal na buhay. Ang pagbebenta ng pananampalataya sa Diyos ay isang kasalanan. Ang mga espiritwal na manggagamot ngayon ay nahatulan dahil sa pagbebenta ng pananampalataya sa Diyos. Nagtipon sila ng milyun-milyong dolyar mula sa mga donasyon ng mga tao na kailangang maligtas mula sa kamatayan. Ang mga tao ay nagbayad ng mga kapalaran para sa kanilang mga panalangin. Marami ang nakakita ng mga himala. Ang iba ay namatay at nagreklamo sa pulisya na sila ay hinimok. Mayroong isang Rabi sa Israel na inaakusahan ng pandaraya sa kadahilanang ito.

Sa isang pagkakataon sa aking buhay ako ay nahaharap sa isang mahusay na pagsubok. Ito ay isang mahirap na oras para sa akin at maaaring ito ay aking pagtatapos. Sa puntong iyon napagtanto ko na ang aking solusyon at solusyon ng maraming iba pa sa mundong ito na haharapin sa mga pagsubok na tulad ni Corona ay ang maniwala sa ang muling pagkabuhay ng tatlong dakilang mga propeta ni Moises, Jesus, at Mohammed. Nagtrabaho ito para sa akin at ito ay gagana para sa iba. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay ni Moises ay konektado sa ibang mga teksto ng esoterikong Hudyo na pangunahin ang Zohar. Ang pagsasama-sama ng lahat ng tatlong relihiyon ay magkasama sa pananalig na konektado Baha ”i tinawag na pananampalataya ng Universal.

Maraming mga tao na nangangailangan ng pananampalataya sa muling pagkabuhay. Ang pananampalataya sa muling pagkabuhay ay bahagi ng paghahayag ng Diyos sa Bundok ng Sinai. Ito ay bahagi ng pananampalataya sa Diyos at kay Moises na kanyang lingkod na binanggit sa oras ng paghahati ng Dagat na Pula. Ito ay konektado sa henerasyon ng ilang mga Hudyo na nabuhay ng 40 taon sa ilang at hindi pumasok sa Israel. Nabuhay sila at namatay kasama si Moises na kanilang guro. Ang pagkabuhay na muli ay hindi nakakonekta kay Moises sa Hudaismo hanggang sa huling walong daang taon nang natuklasan ang isang mystical na Hudyong esoterikong teksto na tinatawag na Zohar kung saan si Moises ay buhay at nagtuturo kay Rabbi Shimon Bar Yochai ang lihim na pagtuturo ng Torah. Ang kamalayan ng henerasyon ng ilang ay konektado sa muling pagkabuhay ni Moises. Sa oras na iyon sa Exodo 30: 12 ay nabanggit na isang salot na tulad ni Corona na pumawi sa marami sa mga matatanda ng Israel at ang paniniwala sa muling pagkabuhay ni Moises ay nakalimutan.

Ang kamalayan ng pagkabuhay na mag-uli ay kasama rito ay nagsiwalat ng mga himala tulad ng pagkain ng tinapay na Manna mula sa langit at pag-inom mula sa isang mistikong balon sa ilang na naitala sa Aklat ng Mga Numero. Sa ilang kung saan ang mga Judio ay gumagala sa loob ng apatnapung taon mayroong mga ito at iba pang nagpahayag ng mga kababalaghan na buhay sa itaas ng kalikasan. Bukod sa mga kababalaghan na nasa ilang, maraming mga himala, ang sampung salot na ginamit ni Moises upang palayain ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin sa Egypt, ang kwento ng paghahati ng Pulang Dagat at ang labanan laban kay Amalec. Ang mas mataas na kamalayan ng relihiyon ay pagkabuhay ng kamalayan. Ang kamalayan sa pagkabuhay na muli ay konektado sa Kristiyanismo. Nabuhay na mag-uli si Jesus ng tatlong araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay ayon sa Christian Bible.

Ang mga anak ng henerasyon ng ilang ay pumasok sa Israel. Ang kanilang mga magulang ay nanatili sa ilang pagkatapos ng salot na pumatay sa marami sa kanila sa loob ng apatnapung taon. Sa limang mga libro ni Moises ay naitala ang kasaysayan ng panahon mula sa Exodo mula sa Egypt hanggang sa oras bago pumasok ang mga Hudyo sa lupain ng Israel sa pamumuno ni Josue. Ang kamalayan sa pagkabuhay na muli ay nakalimutan kahit na ipinagbabawal. Sa pagkabuhay ng kamalayan ay ang kamatayan ay ganap na tinanggal mula sa isip. Ang kamalayan ng pagkabuhay na muli ay isang antas ng ispiritwalidad na kailangan ng mga tao upang madaig ang kanilang takot at trauma.

Ang pangalawang antas ng kamalayan ay ang simpleng pananampalataya sa relihiyon upang mabuhay at isakripisyo ang iyong buhay para sa kabutihan na kumokonekta sa Sampung Utos. Nag-uugnay ang Hudaismo sa Batas ni Moises na pagkatapos ng dalawang libong taon ay hindi nagbago. Ang iba pang mga relihiyon ay dumating sa mundo pagkatapos ng Hudaismo, Kristiyanismo at Islam bawat isa ay may sariling batas na angkop para sa kanila. Ngayon mayroon ding Baha ”ako naniniwala isang ikaapat na relihiyon na kumakalat sa mundo.

Ito ay isang kopya ng isang liham na isinulat ni Rabbi Nachman sa kanyang mag-aaral na si Yisrael Odessa 200 taon pagkamatay niya. Nagbibigay ito ng karagdagang pananampalataya sa muling pagkabuhay na kailangan ng mga tao ngayon. Kopyahin ang liham na ito at ilagay ito sa iyong tahanan para sa pagpapalakas sa espirituwal at emosyonal. Maaari rin itong neutralisahin ang mga kapangyarihan ng anghel ng kamatayan. Pinirmahan ni Rabbi Nachman ang kanyang pangalan sa liham na Na, Nac, Nachma, Nachman. Mayroong mga tao na umawit at umaawit ng kanyang pangalan bilang isang lunas sa pagpapagaling sa lahat ng kalungkutan.

Ang parehong kamalayan ng relihiyon ay konektado sa Sabbath. Inutusan ng Diyos sa Torah, sa anim na araw dapat kang magtrabaho at sa ikapitong araw na tinawag na Sabbath upang magpahinga. Ang buhay ay kumokonekta sa trabaho at magpahinga kung saan ang kasiyahan. Ang pinakamalalim na pahinga o espirituwal na kasiyahan ay sa muling pagkabuhay. Ang pagkabuhay na muli ay kumpleto na pahinga para sa katawan matapos itong mamatay at magpahinga sa lupa; bumalik ito sa buhay sa isang estado ng kumpletong kaligayahan. Ang pangalawang antas ng kamalayan ng pahinga na tinatawag ding kamalayang Sabado ay nasa trabaho. Kapag nagkaroon ako ng isang pribadong pulong sa Lubavitcher Rebbe matapos ang aking kasal noong 1976, binanggit niya sa akin ang talata sa Job, "Ang isang tao ay nilikha upang gumana at magpupumilit." Binibigyang diin ng Judaismo ang kamalayan sa trabaho ngunit hindi ito ang buong buhay. Ang pinaka-espiritwal na bahagi ng buhay ay ang pagkaingat ng Sabado ngunit ang gawain ay espirituwal din kapag aktibong nagtatrabaho upang mabuo ang kaharian ng Diyos sa mundo.

Ang trilyong dolyar na handang gugugulin ng Amerika upang manalo kay Corona ay ang gawain ng pagbuo ng kaharian ng Diyos sa mundo. Ang aking regalo sa Amerika at ang buong mundo ay hindi nagkakahalaga ng isang sentimos na paniniwala sa muling pagkabuhay nina Moises, Jesus at Mohammed. Ang paniniwala sa muling pagkabuhay nina Moises Jesus at Mohammed ay nagmula pagkatapos ng paghahayag ng Diyos sa Bundok ng Sinai na naitala sa Bibliya. Dumarating rin ito pagkatapos ng pag-angat ni propetang Elias sa langit nang walang kamatayan o muling pagkabuhay na naitala sa Aklat ng Mga Hari. Si Elias ay hanggang ngayon ay hindi tumigil upang gumana para sa Diyos. Patuloy siyang nagtatrabaho para sa Diyos na bumibisita sa mga pamilyang Judio sa oras ng pagtutuli. Ang aklat ng Malakias naitala na babalik si Elias sa pagtatapos ng oras upang maihatid ang pagkakaisa sa ama at sa mga anak na lalaki. Magbabalik siya upang magdala ng kapayapaan sa mundo.

Hindi namatay si Elias. Ang kaluluwa ng tao na nagmula kay Adan ang ama ng sangkatauhan ay hindi namatay. Ang lakas ng kaluluwa ni Adan ay nasa bawat tao na higit pa o mas kaunti. Ang kaluluwa ay umalis sa katawan pagkatapos ng kamatayan ng tao. Nagbabalik ito sa Halamanan ng Eden upang makiisa kay Adan ang mapagkukunan ng lahat ng kaluluwa. Ang katawan ay bumalik sa mundo pagkatapos ng kamatayan; at muling nabuhay sa pagtatapos ng oras upang magkaisa sa kaluluwa nito sa kabilang buhay. Ang ilang mga mystics ay naniniwala din sa paghahatid ng mga kaluluwa na tinatawag na muling pagkakatawang-tao na kung saan ay isa pang paksa. Mayroong buhay na walang hanggan para sa katawan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at ang kaluluwa ni Adan at ang mga kaluluwa ng kanyang mga anak ay walang hanggan. Walang pagtanggi sa kamatayan ngunit may buhay pagkatapos ng kamatayan at isang gantimpala sa buhay na buhay para sa pananampalataya at mabubuting gawa.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang kawanggawang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay bawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot