Ang pamumuhay kasama ng mga salot ay isang Old tradisyon sa Modernong Daigdig

Ang mga salot ay walang bago sa mundo. Ang pagkaya sa mga salot ay hindi naging madali. Ang Corona virus ay hindi naiiba. Maliban kung mayroong isang himala at ang agham na medikal ay umabot sa solusyon na naroroon natin sa loob ng mahabang panahon ng pagkasira kapwa sa pisikal at mental.

Ang ISIS ay ang kaaway ng modernong sibilisasyon at ayon sa kanilang pilosopiya ang mundo ay karapat-dapat sa pagkawasak ng Corona virus na tumuturo sa pagkasira ng mga prinsipyo ng Koran ng modernong lipunan. Patuloy na lumaban ang ISIS kahit matapos silang talunin sa Syria. Ang ISIS ay may mga kaibigan sa gitna ng mga hayop sa bukid at mga microorganism sa kalikasan na nagtatanggol sa kanilang kadahilanan. Ang sanhi ng ISIS ay alisin ang lahat ng kasamaan sa mundo kasama na ang kasamaan ng kalayaan.

Ang Sun Rises sa East at Sets sa West; Ang Kapanganakan ng Relihiyon

Ang araw ay sumisikat sa silangan at ang araw ay naglalagay sa kanluran; ang araw ay namamahala sa araw at buwan sa gabi. Araw-araw ay isang bagong araw. Mayroong tatlong mahahalagang tao sa ating mundo na nagsisikap na gawing isang mas mahusay na lugar ang mundo, ang mga pari, ang makataong pantao at ang espiritwal na manggagamot. Ang makataong pantao ay tumitingin sa buhay ng intelektwal at tinatanggap lamang ang mga bahagi ng buhay na mauunawaan niya sa kanyang katalinuhan. Nakikita niya ang kasamaan sa digmaan, sakit at kahirapan. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang lutasin ang mga problema ng buhay sa pamamagitan ng politika, at teknolohiya. Nararamdaman niya ang paghihirap ng kahirapan at binigyan ng kawanggawa upang matulungan ang mga maysakit, maralita, at nangangailangan at sa mga institusyon na tumutulong sa kanila. Siya ay agnostiko o marahil kahit ateyista. Siya mismo ay hindi masaya ngunit nais niyang maging masaya ang iba. Nagpapasaya sa ibang tao; pinapasaya siya.

Ang mga pinuno ng relihiyon at ang kanilang mga nasasakupan ay nagsasakripisyo ng kanilang buhay alang-alang sa Diyos at sa kanilang relihiyon. Ang relihiyon ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Naniniwala sila sa Diyos at sa kanilang banal na mga banal na kasulatan na ibinigay sa kanila ng kanilang mga propetang sina Mohammed, Moises o Jesus at kanilang mga alagad. Ang mga banal na kasulatan ay nagbibigay ng gabay sa mga tao sa buhay at ihahanda sila para sa bahagi sa buhay. Ang Relasyong Orthodox ay hindi binibigyang diin ang kaligayahan sa buhay. Binibigyang diin nito na ang mundong ito ay isang koridor sa susunod na mundo at nagsasakripisyo ng kaligayahan sa mundong ito para sa kapakanan ng pagbabahagi sa susunod na mundo. Mahirap para sa mga tao na mabuhay lamang para sa kaligayahan sa susunod na mundo. Ang mga tao ay nangangailangan ng kaligayahan sa mundong ito. Ang pagpapalaki ng isang pamilya at paggawa ng kabuhayan ay nagbibigay ng kaligayahan ngunit sa buhay may mga pagtaas ng problema, mga problema sa pagpapalaki ng bata, trabaho at kalusugan.