Pagkonekta sa Diyos at Kalayaan

  • Ang Deklarasyon ng Kalayaan ay nag-uugnay sa Diyos at kalayaan.
  • Ang relihiyon ng Orthodox ay nag-uugnay lamang sa Diyos at sa batas ng Diyos.
  • Ang Hudaismo ay hindi maaaring magbago; Ang mga Hudyong Orthodokso ay naniniwala lamang sa Lumang Tipan.

Inilagay ng Diyos ang pagnanasa ng kalayaan sa mundo. Ang pagnanasa para sa kalayaan ay tinawag ng ilan na isang kaaway at ng iba ang lihim ng Diyos.

Sina Adan at Eba ay nilikha mula sa alabok at inilagay sa Halamanan ng Eden. Sa Hardin ng Eden nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan. Si Adan at Eba ay may isang malayang kamay upang pumili upang kumain mula sa mga bunga ng lahat ng mga puno sa mundo. Isang puno lamang sa Hardin ang tinawag para sa kanila ng ipinagbabawal na prutas tulad ng sinasabi sa Genesis 1: At iniutos ng Diyos kay Adan mula sa lahat ng mga puno sa hardin na maaari mong kainin, ngunit mula sa punong nakakaalam ng mabuti at masama ay hindi mo dapat kainin mula rito na sa araw na kumain ka mula rito ay mamamatay ka.

Estados Unidos Pahayag ng Kasarinlan nag-uugnay sa Diyos at kalayaan.

May kalayaan si Adan na pumili mula sa alinmang puno na nais niya, ngunit limitado ang kanyang kalayaan. Tungkol sa Puno ng Kaalaman binalaan siya na iwasan ang kasiyahan nito. Iba ang payo ng ahas kay Adan mula sa mga tagubilin ng Diyos na huwag kumain mula sa Puno ng Kaalaman. Sinabi ng ahas kay Eba na asawa ni Adan, mayroon kang kalayaan na kumain din mula sa Puno ng Kaalaman. Ang bawat puno sa Hardin ng Eden ay isang karanasan ng kagalakan, mga dalandan, mansanas, granada, olibo, matamis na prutas at citron. Naakit ang pag-usisa kay Eba na galugarin ang ipinagbabawal na prutas. Naakit siya ng kanyang pagnanais na maging malaya at hindi maaaring limitahan ang kanyang pagnanasa para sa kalayaan hanggang sa unti unti siyang sumuko sa payo ng ahas at kumain mula sa ipinagbabawal na prutas.

Matapos kumain mula sa ipinagbabawal na prutas ay ibinigay niya rin kay Adan. Sinabi niya kay Adan na kumain ako mula sa puno na ipinagbabawal para sa amin at hindi namatay. Sinabi niya na malaya tayong kumain din mula sa punong ito na pinayuhan ng Diyos na iwasan ang kasiyahan nito.

Mayroong kalayaan na kumain mula sa lahat ng mga puno sa Hardin ng Eden kasama na ang ipinagbabawal na prutas. Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Binigyan niya ng kalayaan ang tao na isang regalong may payo at tagubilin. Ang isa sa kanyang mga tagubilin ay upang pigilin ang pagkain mula sa isang tukoy na puno sa Hardin na ito ay mapanganib

Nabigyan ng kalayaan ang sangkatauhan. Ang tao ay nag-explore upang malaman at maranasan ang buhay gamit ang kanyang kalayaan na ibinigay sa kanya bilang isang regalo mula sa Diyos. Ang Diyos na may kalayaan ay nagbigay din kay Adan ng kanyang payo. Nilikha ng Diyos ang mundo sa kanyang supernal na kaalaman at alam ang pinakamalalim na mga lihim ng buhay. Alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa sangkatauhan. Mayroong mga bagay sa mundo na malusog at may mga lason din. Ang Diyos na lumikha ng mundo ay may kaalaman tungkol sa mabuti at kasamaan. Alam lamang ng tao mula sa kanyang karanasan, pagsubok sa pang-agham. Ang Diyos ay may perpektong kaalaman. Ang kaalaman ng tao ay limitado. Hindi tatanggapin ng tao ang kanyang mga limitasyon at nais na malaman ang lahat. Sa pamamagitan ng paggalugad ang tao ay nakapagpagsama ng mga piraso ng palaisipan.

Ang bibliya ay payo ng Diyos na ibinigay sa tao ng isang pantas na propetang si Moises. Sa Bibliya tinukoy ang Mabuti at Masama. Ang Torah na Sampung Utos ay ibinigay sa mga Hudyo sa Bundok Sinai. Ang Batas ni Moises ay naging batas ng lupain ng Israel sa mga panahong Biblikal. Sa ilalim ng panuntunan sa Bibliya, mahigpit na ipinatupad ang batas na may kaparusahang parusa para sa mga nagkasala ng mga utos ng Diyos. Hindi pinapayagan na baguhin o baguhin ang Batas ni Moises sapagkat ito ay itinuring na banal. Ang tanging pahintulot lamang na ibinigay sa mga pantas sa Israel ay upang palakasin ang batas kung kinakailangan upang bantayan ito mula sa mga taong nais ang kalayaan. Ang mamamayang Hudyo ay mayroong batas na ito ngayon. Binantayan nila ito na hindi ito dapat kalimutan. Pinoprotektahan ng mga pinuno ng relihiyon na Ultra-Orthodox ang batas mula sa pagbabago. Marami sa mga utos sa Torah ay hindi maisasagawa lalo na ang mga kaugnay sa mga sakripisyo sa banal na templo.

Sa paglikha ni Adan ay regalo ng kalayaan. Ang kalayaan ay banal na regalo ngunit itinuturing din itong sumpa. Ang kalayaan ay nagdulot kina Adan at Eba na magkasala nang kumain sila mula sa ipinagbabawal na puno. Nang ang banal na batas ng Diyos ay ibinigay sa mga bayang Judio ni Moises tinanggap nila ito ng bulag sa utos na huwag lumiko sa kanan o sa kaliwa upang dumaan sa isang tuwid na landas ng pagtalima. Sa Biblikal na Israel ang kalayaan ay ang masamang pagkahilig, isang banta sa pagkahari ni David na hari at ng kanyang mga inapo.

Knesset na gusali sa Jerusalem. Ang Israel isang demokratikong bansa ay nag-uugnay sa kalayaan at sa Lumang Tipan.

Ang pagkahari ay nahulog at ang templo ay nawasak. Ayon sa tagubilin sa loob ng Batas ni Moises ay may obligasyong ibalik ang pagkahari ni David alinsunod sa batas ng mga Judio. Ang Torah ay itinuturing na isang walang hanggang kontrata sa pagitan ng mga Hudyo at ng Diyos. Ang isang pagtatangka upang ibalik ang pagkahari ay nabigo pagkatapos ng pagbabalik ng mga Hudyo mula sa pagkatapon sa Babilonya sa loob ng pitumpung taon, at itinayong muli ang pangalawang templo na tumayo nang higit sa 400 taon. Ipinagdarasal ng mga Hudyo ang Mesiyas na ibalik ang pagkahari ni David tulad ng sa panahon ng bibliya.

Sa panahon ng ikalawang templo, binago ang mga kilusang relihiyosong Hudyo na tinangkang baguhin ang kanilang kultura at relihiyon. Ang mga tao ay hindi masaya na naninirahan sa ilalim ng batas tulad ng sa mga oras ng unang templo bago ito wasakin. Ayon sa banal na kasulatan ang batas ng Torah ay hindi maaaring mabago. Dumating si Jesus na kumakatawan sa kanyang mga tagasunod na hindi nasisiyahan sa buhay ng mga Hudyo. Hindi nila mabago ang batas ng Hudyo. Sa halip si Jesus at ang kanyang mga tagasunod ay gumawa ng isang bagong tipan. Ang dakilang mga propeta ng Israel ay nangaral din na kinakailangan ng isang bagong batas ngunit ang mga propetang ito ay walang pahintulot na baguhin ang batas alinsunod sa mga tagubilin ni Moises, ang pinakadakila sa lahat ng mga propeta ng Israel.

Matapos magtagumpay si Hesus na gumawa ng isang bagong batas at relihiyon na may mahusay na pagsunod, dumating si Mohammed upang magsulat ng isang bagong batas at banal na kasulatan para sa kanyang mga tagasunod na mga tribo ni Ishmael na tinatawag na Koran, batas ng Sharia. Ang batas ng Hudyo ay nagpatuloy para sa mga Hudyo na nanatiling tapat sa kanilang mga pantas. Mayroong ngayon tatlong mga batas para sa tatlong mga relihiyon sa mundo. Ang Torah isinulat ni Moises ay isang pagtatangka upang mailagay sa mundo ang Batas ng Diyos na ibinigay sa kanya magpakailanman. Nagtagumpay siya sa kanyang misyon ngunit nagbago ang mundo. Kalayaan ang isang banal na lihim na nakatago sa paglikha na nagbibigay ng karapatan sa sangkatauhan upang mapabuti ang kanilang buhay na nakagambala sa soberanya ng bansang Biblikal ng Israel hanggang ngayon ang mga Hudyo ay bumalik sa kanilang lupain na naninirahan sa ilalim ng isang demokratikong bansang Ang Estado ng Israel. Ang mundo ay nagbago mula sa mga panahong Biblikal pagkatapos na kumalat at misyonado ng dalawang bagong batas ng Diyos ng mga propeta na sina Mohammed at Jesus.

Ang ika-apat na relihiyon ay lumitaw pagkatapos ng pagbagsak ng Ottoman Empire pagkatapos ng World War I, ang relihiyon ng buhay na nagbibigay sa kalayaan sa mundo at demokrasya. Ang kalayaan ay nananatiling isang kaaway ng relihiyon ng Orthodox ngunit tinanggap ito ng relihiyong Orthodokso bilang isang katotohanan. Ang relihiyong Orthodox ay kumakatawan sa Banal na Batas maging ito man ang Torah, Bagong Tipan, o Koran. Ang lahat ng mga relihiyong ito ay ipinanganak mula sa lihim ng Diyos na tinatawag na kalayaan. Inilagay ng Diyos ang kalayaan sa mundo para sa layunin ng pag-bago ng luma, ang pagsilang ng bago. Tinatanggihan ng Luma ang pagbabago. Ang kalayaan ay laging bago at nakakabagong. Hindi na ito tumatanda.

Ang pantas ay nabubuhay sa dalawang mundo na nahahati sa tatlong bahagi, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Upang maging maliwanag ang hinaharap, kinakailangan minsan upang gumawa ng mga pagbabago at pagpapabuti. Ang mga pagbabagong ito ay hindi kailanman naging madali. Sinubukan ni Pangulong Trump na gumawa ng maraming pagbabago at tumakbo sa isang brick wall. Si Biden ay dapat na maging mas maingat ngunit kung minsan ang mga pagbabago ay kinakailangan at hindi maaaring balewalain. Si Netanyahu ay Punong Ministro ng isang bansa na nagsimula sa Mount Sinai at nakaligtas sa 2000 taon na pamumuhay ayon sa Lumang Tipan. Ang modernong bansa ng Israel ay itinatag ng mga nabagong mga Hudyo ang metamorphosis ng isang mundo na palaging nagbabago. Ang kalayaan na kinamumuhian ng Orthodox ay narito upang manatili sa Israel at sa ibang bansa. Pinayuhan ng Diyos si Adan ng isang malayang tao na huwag kumain mula sa Puno ng Kaalaman. Maaaring nagkamali siya o hindi ngunit ang buhay ni Adan ay nagbago mula sa isang Halamanan ng Eden patungo sa isang mundo ng mga pagdurusa. Ang mga pinuno ng relihiyon ng Orthodox ng mundo ay maaaring magbigay ng kanilang payo tulad ng ibinigay ng Diyos kay Adan, ngunit hindi na muling maiaalis ang kalayaan mula sa lipunan. Ang kalayaan sa relihiyon ay tumatanggap ng pagbabago sa relihiyon. Ang isang sekular na bansa na walang kalayaan tulad ng Komunismo ay laban sa relihiyon.

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang mga libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang samahang pangkawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay maibabawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Mag-iwan ng Sagot