Ang pag-amin ng isang Senior Citizen in Danger mula sa Coronavirus

  • Ang Coronavirus ay dumating upang gisingin ang sangkatauhan.
  • Ang mundong ito ay pansamantala, isang koridor sa walang hanggang mundo na darating.
  • Makipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at anghel.

Pinahahalagahan ko ang aking mga anak ang iyong pag-aalala tungkol sa aking buhay at buhay ng ibang mga senior citizen na nasa panganib mula sa coronavirus. Ang virus ay isang pasanin sa lahat ng sangkatauhan hindi lamang mga senior citizen. Ang pagkakasakit ay hindi kaaya-aya. Matapos ang paggaling kung walang mga komplikasyon na ito ay makalimutan ang mga pagdurusa kapag bumalik sa normal ang buhay.

Para sa mga batang nababahala tungkol sa buhay ng kanilang mga magulang at mga lolo at lola ay magiging para sa kanila ng isang mahusay na karapat-dapat, para sa ilang araw sila ay magiging matandang katulad natin, haharapin nila ang kamatayan. Ang paggalang sa iyong ama at ina ay isa sa Sampung Utos. Kapag nahaharap ka sa kamatayan ang tanong ay pumasok sa iyong isip tungkol sa hinaharap na nabibigyang diin sa relihiyon na tinawag na buhay. Sa iyong mga huling sandali ng buhay napipilitan mong balikan ang iyong kasaysayan mula sa iyong araw ng kapanganakan. Ito ay isang oras ng kaluluwa na naghahanap upang suriin kung paano ginamit ang lahat ng iyong mga taon at kung gaano karaming oras sa iyong buhay ang nasayang. Sa edad ay dumarating ang karunungan at ang karunungan ay dumami nang maraming beses kung papalapit ang kamatayan o sa harap ng panganib.

Si Moises sa ilang ay gumawa ng isang ahas na tanso tulad ng caption na nasa itaas upang tapusin ang isang salot sa Israel.

Ang edukasyon ang susi sa tagumpay sa buhay. Maraming tao ang hindi nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ang Bibliya na siyang pinakamayamang mapagkukunan ng karunungan. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang pag-aralan ang mas materyalistikong mga kapaki-pakinabang na trabaho tulad ng batas, agham, at gamot. Ang pag-aaral ng Bibliya ay mahirap at nangangailangan ng pagpapalakas mula sa mga tagapagturo, magulang at matatanda na may kaalaman sa Bibliya sa teorya at kasanayan.

Kung ang edukasyon ay hindi pinipilit sa bata sa murang edad, hinahangad ng bata na iwasan ang marami sa mga katotohanan na ipinakita sa kanya sa Bibliya dahil binabantaan nila ang kanyang kalayaan. Sa kadahilanang ito ay inutusan ng Bibliya si Abraham na ama ng mga Hudyo at Ismaelita na tuli ang kanilang mga anak sa murang edad. Tinuli ng mga Judio ang kanilang mga anak walong araw pagkatapos ipanganak. Sa Disunismo ay may sakit para sa bata. Ang batang Judiyo ay hindi binibigyan ng malayang pagpili sa edad na walong araw at ang karamihan sa edukasyon ng mga Hudyo ay walang malayang pagpili upang paganahin ang bata sa Batas ng Diyos hanggang sa siya ay nasa edad ng kasal.

Kahit na ang isang batang Judiyo ay itinuturing na isang lalaki sa edad na 13, hindi hanggang sa siya ay kasal ay lumalaki siya mula sa anak na lalaki o anak na babae sa ama at ina kapag magkasama silang gumawa ng isang pamilya. Tinatanggap ng mga magulang ang kanilang pamatok ng edukasyon ng kanilang mga anak habang tinutupad nila ang utos ng "Maging mabunga at dumami."

Karamihan sa buhay ng Orthodox Hudyo ay walang pagpipilian na walang pagpipilian. Ang pag-aasawa ay naglalagay din ng isang limitasyon sa libreng pagpili kapag ang dalawang tao na lalaki at babae ay naging kasosyo sa pagbuo ng isang pamilya. Mayroong kalayaan kahit para sa mga Hudyong Orthodox ngunit nasa loob ng mga paghihigpit ng Batas ni Moises. Ang kalayaan ay hindi darating upang tanggihan ang kahalagahan ng Batas ni Moises ngunit bilang karagdagan dito. Sa puntong ito sa buhay Hudyo ay kapwa ang gawain sa mundo bilang isang lingkod na gumagawa ng kalooban ng Diyos at kalayaan ang koneksyon sa Diyos mula sa pag-ibig nang hindi nangangailangan ng disiplina. Hindi lahat ng mga relihiyosong Judio ay nakarating sa antas na ito.

Ang Orthodox na Hudaismo pati na rin ang Islam ay nagtuturo ng pagsasakripisyo sa sarili na nangangahulugang pagbibigay ng iyong buhay para sa sanhi ng Torah o Koran. Ang pangunahing kaalaman sa loob ng relihiyon ng Orthodox ay tinanggihan ang kalayaan nang lubusan. Hindi ka kailanman naging malaya na nangangahulugang pumasok sa ilaw ng uniberso ng Diyos. Nagdulot ito ng isang salungatan sa Mga modernong panahon sa pagitan ng sekular at relihiyon. Ang sekular ay nagtatanggol sa kalayaan at karapatang pantao. Pinigilan sila ng relihiyon.

Ang mga taong lumaki sa isang sekular na kapaligiran ay hindi tumatanggap ng disiplina sa relihiyon sa murang edad. Mayroon silang pagpipilian sa ilang oras sa kanilang buhay upang simulan ang paghahanap sa Diyos at katotohanan. Kapag nahaharap sa kamatayan tulad ng isang matandang mamamayan sa panahon ngayon kung si Corona ay nag-iikot sa ating mga ulo, hindi pa rin huli na upang simulan ang iyong paghahanap. Ang paghahanap para sa katotohanan ay magkakaugnay sa maraming mga katanungan. Ngayon ang internet kung minsan ay tinawag na Rabi Google, Reverend Google, Iman Google ay isang sisidlan na maaaring magamit upang makakuha ng mga sagot. Matapos ang bawat sagot ay may isa pang katanungan. Ang lahat ng mga katanungan ay nagtatapos sa katapusan sa isang pangwakas na pasya na tatanggapin ang Bibliya o hindi. Ang pagtanggap ng Bibliya ay naiiba para sa isang Hudyo, Kristiyano, o Muslim. Ang pagtanggap sa Bibliya ay nangangahulugang pagtanggap sa iyong buhay at pagiging iyong sariling hukom upang makilala ang iyong mga pagkakamali sa buhay pati na rin ang kasiyahan sa iyong mga nagawa.

Ang Lubavitcher Rebbe ang aking tagapayo ay naniniwala sa kahalagahan ng pagdalo sa sinagoga kahit isang beses lamang, o ang paglalagay ng Phylacteries na tinatawag na Tefillin sa iyong braso at sa pagitan ng iyong mga mata sa iyong ulo isang beses lamang. Hindi pa huli ang lahat. Ang bawat mabuting gawa ay nagbibilang at nagdadagdag sa pag-uulat ng mabubuting gawa at kasalanan kapag pumapasok ka sa mga pintuang-daan ng langit o maaaring mangailangan ng isang maikling pagdalaw sa Impiyerno.

Ang hyssop plant ay may mystical powers na ginamit upang neutralisahin ang mga kapangyarihan ng anghel ng kamatayan sa paskulo ng gabi.

Sa mga pintuan ng langit ay babatiin ka ni Arkanghel Michael, Gabriel, atbp alinsunod sa iyong pananampalataya. Ang supernal na hukom na ito ay maaaring maging Mesiyas ng iyong pananampalataya. Dadalhin ka ng Mesiyas sa langit na magdadala sa iyo sa isang paglilibot upang bisitahin ang iba't ibang mga silid sa langit at impyerno. Katulad ng kaugalian sa panahon ng Bibliya na ibabad sa Ilog Jordan o sa Dagat ng Galilea, mayroon ding langit na may ritwal na paliguan na naglilinis ng mga kaluluwa mula sa kamatayan. Sa pagtatapos ng paglalakbay, nakarating ka sa lupain ng Israel sa langit na siyang kabuuan ng supernal na mundo upang matanggap ang iyong sariling bahagi sa Diyos.

Nabibigyang diin ang relihiyon na humingi ng tulong sa Diyos at hindi mula sa mga anghel kahit na ang mga anghel ay walang hanggan. Ang mga anghel ay mga ministro ng Diyos. Ang tatlong pangunahing anghel ay sina Michael, Gabriel, at Rafael. Nakaharap sa Corona virus ang pandemya na kumokonekta sa mundo, ang anghel na si Rafael ay nagiging pinakamahalaga. Si Rafael ay ang anghel na nagdadala ng kagalingan. Si Michael at Gabriel ay ang mga anghel na sumusuporta sa pananampalataya sa Diyos.

Kapag ang mga tao ay malusog sa emosyonal at pisikal na suportado ng dalawang anghel ng pananampalataya na si Michael sa kanang bahagi ng kabaitan at pag-ibig ng Diyos, si Gabriel sa kaliwang bahagi ng kalubhaan ang takot sa Diyos at ang kanyang batas. Sa gitna ng dalawang anghel na ito ay si Rafael na nagpapanatili ng pananampalataya, ang pagalingin sa may sakit ay nagdadala ng awa at pakikiramay sa mga nagdurusa sa mundong ito. Hindi papayagan ng relihiyon na sambahin ang mga anghel na Diyos lamang. Ngunit ang mga anghel ay Diyos din.

Ang mga anghel ay ipinahayag sa sangkatauhan sa pamamagitan ng mga propeta ng Diyos na pangunahin sa pamamagitan nina Mohammed, Jesus at Moises. Kapag kailangan mo ng pagpapagaling kailangan mo si Rafael ngunit kung si Rafael ay naghihiwalay sa kanyang sarili sa iba pang dalawang anghel ng Diyos, nagiging idolatriya siya. Sinasamba ng mga tao ang tanging awa ng kalusugan at kaligayahan ng Rafael na hindi perpektong pananampalataya. Ang mga pagdurusa ay bahagi din ng buhay.

Kasama sa unibersal na pananampalataya ang lahat ng tatlong mga propeta at lahat ng tatlong mga anghel na mga ministro ng pananampalataya sa Diyos. Ang Diyos ay iisa, ngunit ang kanyang kamahalan ay ipinamamahagi sa gitna ng kanyang mga naglilingkod na anghel. Ang relihiyon ay pangunahing nag-uugnay sa isa sa mga anghel na ito bilang koneksyon sa Diyos. Ang Lubavitcher Rebbe ay tinawag na Mesiyas ng kanyang mga mag-aaral sapagkat sa pamamagitan ng kanyang koneksyon sa Kabballa, nakakonekta siya sa lahat ng tatlong panig ng katotohanan kahit na ang kanyang lugar ay pangunahing sa Hudaismo na nag-uugnay sa Diyos sa pamamagitan ng Batas ni Moises. Ang pagkonekta kay Rafael na nagdadala ng espirituwal na pagpapagaling ay pinigilan sa Hudaismo. Ang Hudaismo ay ang pinaka-lupa na saligan ng lahat ng mga relihiyon. Ang mundo na sumusunod sa paraan ng lupa ay nais ng maginoo na paggaling para sa corona sa pamamagitan ng kuwarentina, gamot at bakuna.

Sa Mga Bilang 12, Si Miriam na kapatid ni Moises ay sinaktan ng ketong at ipinadala sa quarantine sa loob ng isang linggo, bago siya gumaling. Sa Mga Bilang 21: 9 Nang magkaroon ng salot sa kampo ay gumaling si Moises na may tansong baras sa imahe ng isang ahas. Haring Solomon ay nagkaroon ng isang libro na may mystical secret na ginamit sa pagpapagaling. Ang aklat ng pagpapagaling, at ang tanso na ahas ni Moises ay itinago ni Haring Chezkiyahyu sapagkat kung ang mga tao ay mayroong mga lihim na ito ay gagamitin sila at hindi manalangin sa Diyos para sa tulong. Maaari rin silang sumamba sa mga anghel, demonyo, at gamot. Rafael ang anghel ng pagpapagaling buhay ngayon nagdadala sa kanya ng unibersal na enerhiya ng buhay na magagamit sa sangkatauhan lalo na kung ang maginoo na gamot ay walang lunas o bakuna para sa corona o iba pang sakit sa kaisipan at pisikal. Alalahanin na huwag kalimutan ang mga anghel. Kumonekta sa mga propeta ng katotohanan tulad ng Baal Shem Tov ang nagtatag ng Chassidism na isang espiritung tagapagpapagaling pati na rin isang guro ng Torah.

Sa edad na 20 sinimulan ko ang aking paghahanap para sa espirituwal na layunin sa buhay. Ngayon sa edad na 70, nang banta ang Corona ko natanggap ko ang mga salita ni Haring David sa Mga Awit, habang naglalakad ako sa libis ng kamatayan ay hindi ako makaramdam ng kasamaan. Marami pa akong trabaho na dapat gawin sa mundong ito sa lahat ng oras na buhay ako. Ang gawain ko ngayon ay nasa World Unity and Peace upang hikayatin kang maghanap sa Diyos kung hindi mo pa naisagawa ang hangarin na ito. Para sa mga bata, pinatawad kita dahil sa pagkalimot sa tradisyon na itinatag ng iyong mga ninuno, ngunit dumating na ang panahon upang gumawa ng isang account ng layunin sa buhay tulad ng mga salita ng Deuteronomio sa Bibliya, binibigyan kita ngayon ng pagpili sa pagitan ng mabuti at masama , buhay at kamatayan, at inirerekumenda kang pumili ng buhay sa pamamagitan ng pagkonekta sa Diyos sa pamamagitan ng banal na mga banal na kasulatan at upang makahanap ng iyong sarili ng isang espirituwal na tagapayo. Sa Malakias 4: 6, Narito, padadalhan kita ng propeta na si Elias bago darating ang kakila-kilabot na araw ng Panginoon. At ibabalik niya ang mga puso ng mga ama sa kanilang mga anak, at ang mga puso ng kanilang mga anak sa kanilang mga ama. Kung hindi, darating ako at hampasin ang lupain ng isang sumpa.

Kapayapaan sa lahat ng aming mga anak, at nawa’y tapusin ng Diyos ang salot ng Corona tulad ng natapos niya ang iba pang mga salot sa kasaysayan. Nawa tayong lahat ay maging matalino at pagyamanin ang ating sarili sa kabanalan ng Bibliya at mga banal na kasulatan. Nawa’y makahanap tayo ng kaligayahan sa mundong ito at makibahagi sa kabilang buhay sa susunod na mundo.

$ 1 / click lamang

Isumite ang Iyong Ad dito

David Wexelman

Si Rabbi David Wexelman ay may-akda ng limang libro tungkol sa mga paksa ng World Unity and Peace, at Progresibong Espirituwalidad ng Hudyo. Si Rabbi Wexelman ay isang miyembro ng Mga Kaibigan ng Amerikano ng Maccabee, isang kawanggawang kawanggawa na tumutulong sa mga mahihirap sa Estados Unidos at sa Israel. Ang mga donasyon ay bawas sa buwis sa USA.
http://www.worldunitypeace.org

Naisip ng isa na "Pagkumpisal ng isang Senior Citizen in Danger mula sa Coronavirus"

Mag-iwan ng Sagot